Tâi-oân Chóng-tok-hú Kau-thong-kio̍k Thih-tō-pō͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tâi-oân Chóng-tok-hú Kau-thong-kio̍k Thih-tō-pō͘ (台灣總督府交通局鐵道部), kàn-chheng Thih-tō-pō͘,Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hū-chek koaⁿ-êng thih-lō͘ heng-kiàn kap êng-ūn ê ki-kò͘; sī Tâi-oân Chóng-tok-hú hat-hā ê pō͘-bûn, mā sī hiān-kim Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k ê chiân-sin.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tāi-chèng sî-kî ê chit-bū hui-chiong
Chiau-hô sî-kî ê chit-bū hui-chiong

Thih-tō-pō͘ sêng-li̍p tī Ji̍t-pún sî-tāi ê 1899 nî 11 goe̍h 8 hō, goân-té sī Chóng-tok-hú ê tit-sio̍k ki-koan, 1924 nî kái iû Chóng-tok-hú Kau-thong-kio̍k koán-hat. Tī Ji̍t-pún sî-tāi kīn 50 tang ê ki-kan lāi,

Sui-jiân bô-hoat-tō͘ thoat-lī si̍t-bîn thóng-tī-chiá ê sim-thài, tān-sī Thih-tō-pō͘ tùi Tâi-oân ê kau-thong kap keng-chè ê hoat-tián ū it-tēng ê kòng-hiàn, iû-kî le̍k-jīm pō͘-tiúⁿ chhin-chhiūⁿ Gotô Sinpei, Hasegawa Kinsuke kap tong-sî ê Thih-tō-pō͘ koaⁿ-oân, lóng sī siong-tong chheng-chit ê ki-su̍t koaⁿ-liâu.

1945 nî, Jī-chhù tāi-chiàn kiat-sok, Tiong-hoâ Bîn-kok Kok-bîn Chèng-hú chiap-siu Tâi-oân, Thih-tō-pō͘ seng kái-chè chò Tâi-oân-séng Hêng-chèng Tióng-koaⁿ Kong-sú Kau-thong-chhù Thih-lō͘ Koán-lí Úi-oân-hōe; lo̍h-bóe kái-chè chò Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k. Sui-jiân tī kái-chè ê kòe-têng tiong, siū-tio̍h Kok-bîn Chèng-hú tang-pak thih-lō͘ kài-liām hun-kang ê éng-hióng, pō͘-hūn cho͘-chit kang-chok hun-phòe kap goân-pún ê Thih-tō-pō͘ bô-kāng, tān-sī chóng-thé lâi kóng, Chóng-tok-hú Thih-tō-pō͘ iu-goân sī Tâi-thih ê chiân-sin; kàu-taⁿ iu-goân ū chē-chē lāu chi̍t pōe ê Tâi-thih oân-kang, sīm-chì it-poaⁿ bîn-chiòng, kā Tâi-thih hō-chò "Thih-tō-pō͘". Hiān-sî Tâi-thih ê kio̍k-hui iā chham tong-nî ê chhia-phiò chha-put-to.

Chóng-tok-hú Kau-thong-kio̍k ê cho͘-chit[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1939 nî (Chiau-hô 14 nî)

 • Thih-tō-pō͘ Pún-pō͘
  • Sù-bū-khò
  • Keng-lí-khò
  • Ūn-su-khò
  • Ūn-choán-khò
  • Kang-bū-khò
  • Kang-chok-khò
  • Kiàn-siat-kái-liông-khò
  • Chū-tōng-chhia-khò
  • Kàm-tok-khò
 • Hoa-liân-káng Thih-tō Chhut-tiuⁿ-só͘
 • Tâi-pak Thih-tō Kang-tiûⁿ
 • Ko-hiông Thih-tō Kang-tiûⁿ
  • Thih-tō Chiông-gia̍p-oân Ióng-sêng-só͘

Lō͘-soàⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thih-tō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chū-tōng-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]