跳至內容

Tâi-oân Chiap-koán Kè-ōe Kong-iàu Tē-hng Kái-chè

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
1945 nî liáu-āu ê Tâi-oân tē-hng kái-chè tiong, 12 ê chhī kap 30 ê koān ê io̍k-lio̍k ūi-tì.

Tâi-oân Chiap-koán Kè-ōe Kong-iàu Tē-hng Kái-chè (臺灣接管計劃綱要地方政制) sī chiam-tùi Tâi-oân tī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn liáu-āu ê hêng-chèng-khu kè-ōe ê chi̍t hūn chhó-àn. Che sī Tâi-oân Chiap-koán Kong-iàu ê kî-tiong chi̍t pō͘-hūn, tī 1945 nî 3 goe̍h chèng-sek thong-kòe. I-ê lōe-iông chú-iàu sī kā Ji̍t-pún sî-tāi kū-chè ê 5 ê chiu (州), 3 ê thiaⁿ (廳) kap 9 ê chhī (市) kái-chè chò 11 ê chhī (市), 9 ê it-kip koān (縣), 18 ê jī-kip koān kap 3 ê saⁿ-kip koān, koh kā chi̍t-koá tong-kio̍k jīn-ûi "bô-hó-sè" ê tē-miâ hō sin miâ. Lēng-goā, che mā chiàu-goân ēng Ji̍t-pún sî-tāi ê pó-kah chè-tō͘ lā ê lîm-lí (鄰里) kiàn-chè.

Tiong-hoâ Bîn-kok ê Tiōng-khèng Kok-bîn Chèng-hú chè-tēng thong-kòe chit-ê tē-hng kái-chè sī chiàn-chêng hoat-pò͘ ê chiap-siu Tâi-oân tiau-cha gián-kiù ê kî-tiong chi̍t pō͘-hūn. Lo̍h-bóe in-ūi chiàn-āu Tâi-oân si̍t-si kun-chèng it-goân, úi-jīm li̍p-hoat, hêng-chèng choan-chè, koh ka-siōng Tâi-oân ê si̍t-chè thóng-tī-chiá Tân Gî jīn-ûi chit-ê chè-tō͘ bô-hó-sè, só͘-í che pēng-bô chin-chiàⁿ si̍t-si kòe.