Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Pún-chiuⁿ sī sio̍k-î Ki-tok-kàu
hē-lia̍t ê chi̍t-ê pō·-hūn

Ki-tok-kàu Le̍k-sú
Iâ-so͘ Ki-tok
Cha̍p-jī ê Sù-tô·
Tong-hong Kéng-Kàu
Tang-sai Kàu-hōe ê hun-lia̍t
Si̍p-jī-kun ê Tang-cheng
Chong-kàu ê Kái-kek

Ki-tok-kàu ê Sîn-ha̍k
Ki-tok-kàu ê Chông-pài
In-tián · Kiù-in
San-siōng ê Kàu-hùn
Si̍t-chāi ê hok-khì
Chú ê Kî-tó-bûn
Cha̍p-tiâu-kài
Sèng-lêng
Tháu-pa̍k sîn-ha̍k

Ki-tok-kàu ê Lé-chiat
Sé-lé
Sèng-chhan-lé

Ki-tok-kàu ê Sèng-keng
Kū-iok Sèng-keng
Sin-iok Sèng-keng
Âng-phoê Sèng-keng

Ki-tok-kàu ê Cheh-ji̍t
Sèng-tàn-cheh
Sèng-tàn Ló-jîn
Koh-oa̍h-cheh

Ki-tok-kàu ê Kàu-phài
Tang-chèng-kàu
Thian-chú-kàu
Iâ-so·-hōe
Tō-bêng-hōe

Ki-tok-sin-kàu
Bí-kok Kong-lí-hōe
Bí-kok Kui-chèng Kàu-hōe
Eng-kok Kok-kàu
An-hioh-ji̍t Hōe
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē

Gō·-sûn-chat Kàu-phài
Sù-tô·-sìn-sim-hoē
Sîn-tiàu-hōe
Sîn ê Kàu-hoē
Chin Iâ-so· Kàu-hōe

Siū chèng-thóng kàu-hōe kheh-che̍h
Iâ-hô-hoa Kiàn-chèng-jîn
Iâ-so· Ki-tok Āu-kî Sèng-tô· Kàu-hōe
Sin-iok Kàu-hōe
Thóng-it Kàu-hōe

Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē thâu-khí-seng sī 1865-nî 6-go̍eh 16-ji̍t iû So͘-keh-lân ê Má-ngá-kok i-seng (James Laidlaw Maxwell) tāi-piáu Eng-kok Tiúⁿ-ló kàu hōeTâi-lâm khai-siat pēⁿ-īⁿ khai-sí; Tâi-ôan pak-pō͘ ê Sôan-kàu kang-chok sī Ka-ná-tāi ê gê-i Má-kai bo̍k-su (George Leslie Mackay) tī 1872-nî 3-go̍eh 7-ji̍t tiàm Tām-chúi khai-sí. Má-kai tiàm Tâi-ôan Sôan-kàu 29 tang, kiàn-li̍p 60 keng kàu-tn̂g, mā chhòng-li̍p Gû-chin O̍h-tn̂g (kin-ná-ji̍t ê Tâi-oân Sîn-ha̍k-īⁿ chiân-sin).

Tiúⁿ-ló Kàu-hoē chù-tiōng kàu-io̍k, tī lâm-pō͘ chhòng-pān Tióng-êng Tiong-ha̍k, lí-tiong, tī pak-pō͘ pān Tām-kang Tiong-ha̍k.

Tī Tâi-oân, tùi Ji̍t-tì-sî-tāi kàu Tiong-kok Kok-bîn-tóng kìm-chí sú-iōng hong-giân ê sî-tāi, Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē lóng sī iōng Tâi-ôan-ōe teh sôan-kàu. Kàu-hoē tùi Ji̍t-tì-sî-tāi kàu Kok-bîn-tóng kài-giâm sî-tāi iā it-ti̍t ū cheng-chhú jîn-kôan kah bîn-chú ê thôan-thóng, chū-án-ne hông jīn-ûi kah Tâi-ôan to̍k-li̍p ūn-tōng ū koan-liân.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chá-kî soan-kàu-su[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-oân ki-tok tiúⁿ-lo kàu-hōe tāi-seng sī keng-iû So-keh-lân ê i-ha̍k phok-sū Má-ngá-kok i-seng (James Laidlaw Maxwell) , siū Eng-kok So-keh-lân tiúⁿ-lo kàu-hōe só chí-phài, tī 1865 nî 5 go̍eh 28 ji̍t chèng-sek tī-leh tâi-oân lâm-pō Tá-káu (kin-á-ji̍t ê Ko-hiông) chiūⁿ-lio̍k, liáu-āu tùi khai-sí tī-leh hú-siâⁿ se-bûn gōa-kháu Khòaⁿ-se-ke cho-chhù, siat-kàu hêng-i.

Bô-kú liáu-āu, lēng-gōa chi̍t-ê bo̍k-su Rev. Hugh Ritchie kap i-ê hu-jîn tí-ta̍t tá-káu, i-sī Pîn-tong, Lí-káng, Tang-káng kap tang-pō ê khai-tok-chiá.

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]