Tâi-oân Séng-tō

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
It-poaⁿ séng-tō ê piau-chì

Tâi-oân Séng-tō (Hàn-jī: 臺灣省道) sī Tâi-oân siōng chú-iàu ê phó͘-thong chhia-lō͘ hē-thóng, taⁿ lóng-chóng ū 94 tiâu lō͘-soàⁿ, kî-tiong ū 19 tiâu sī khoài-sok tō-lō͘, kî-thaⁿ--ê sī it-poaⁿ chhia-lō͘.

Lō͘-soàⁿ ê lia̍t-toaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

It-poaⁿ ê séng-tō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Séng-tō ê pian-hō Kong-lō͘ hē-thóng Khí-tiám, chiong-tiám Lí-têng-sò͘ Tō-lō͘ ê hiān-hóng
TW PHW1.svg Tâi-1-sòaⁿ Khoân-tó kong-lō͘ Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Hêng-chèng-īⁿ–Pîn-tong-koān Pang-soaⁿ-hiong Hong-káng 460.600 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW2.svg Tâi-2-sòaⁿ Pin-hái kong-lō͘ Sin-pak-chhī Tām-chúi-khu Kan-tāu Kiô–Gî-lân-koān So͘-ò-tìn Lâm-hong-ò 169.521 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW3.svg Tâi-3-sòaⁿ Chhiòng-koàn kong-lō͘ Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Hêng-chèng-īⁿ–Pîn-tong-koān Pîn-tong-chhī 436.809 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW4.svg Tâi-4-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘ Thô-hn̂g-chhī Tōa-hn̂g-khu Tek-ûi–Thô-hn̂g-chhī Liông-thâm-khu Chio̍h-mn̂g 39.297 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW5.svg Tâi-5-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘ Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Hêng-chèng-īⁿ–Ke-lâng-chhī Jîn-ài-khu Ke-lâng Chhia-thâu 28.921 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW6.svg Tâi-6-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘ Biâu-le̍k-koān Āu-lâng-tìnLiông-káng–Biâu-le̍k-koān Sai-thâm-hiong Bûn-chuí 31.448 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW7.svg Tâi-7-sòaⁿ Hoâiⁿ-koàn kong-lō͘ Thô-hn̂g-chhī Tāi-khe-khuGî-lân-koān Chòng-ûi-hiong Kong-koán 129.519 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW8.svg Tâi-8-sòaⁿ Hoâiⁿ-koàn kong-lō͘ Tâi-tiong-chhī Tang-sì-khuHoa-lian-koān Sin-siâⁿ-hiongTha-ló͘-ko͘h Tōa-kiô 189.994 km Chiūⁿ Kok-koan–Tek-ki tn̄g ·khì,bo̍k-chêng sī Tâi-pat Lîm-37 Piān-tō (Tiông-hoâiⁿ Piān-tō) kan-taⁿ thê-kiong hō͘-che̍k siat tī Hô-pêng-khu Kong-só͘ jî-chhiáⁿ khak-si̍t ū khang-khòe tī leh Tōa Lê-san Tē-khu ê bîn-chiòng thong-hêng; chiam-tùi hō͘-che̍k siat tī Hong-goân, Chio̍h-kńg, Tang-sì kap Sin-siā chit 4 khu kong-só͘ jî-chhiáⁿ khak-si̍t ū khang-khòe tī leh Tōa Lê-san Tē-khu ê bîn-chiòng Tâi-tiong-chhī Chèng-hú Kau-thong-kio̍k thóng-it tâu-pó chō-chheh liáu-āu chiah ē-tàng thong-hêng.
TW PHW9.svg Tâi-9-sòaⁿ Khoân-tó kong-lō͘ Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Hêng-chèng-īⁿ–Pîn-tong-koān Pang-soaⁿ-hiong Hong-káng 476.072 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW10.svg Tâi-10-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘ Tâi-tiong-chhī Chheng-chúi-khu Tâi-tiong-káng (pak)–Tâi-tiong-chhī Hong-goân-khu 21.119 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW11.svg Tâi-11-sòaⁿ Pin-hái kong-lō͘ Hoa-lian-koān Hoa-lian-chhīTâi-tang-koān Thài-mâ-lí-hiong Bí-hô 178.229 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW12.svg Tâi-12-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘ Tâi-tiong-chhī Gô͘-chhe-khu Tâi-tiong-káng–Tâi-tiong-chhī Tiong-khu Tâi-tiong Chhia-thâu 23.193 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW13.svg Tâi-13-sòaⁿ Chhiòng-koàn kong-lō͘ Sin-tek-chhī Hiong-san-khu Lāi-ô͘–Tâi-tiong-chhī Hong-goân-khu 69.609 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW14.svg Tâi-14-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘ Chiong-hòa-koān Chiong-hòa-chhīLâm-tâu-koān Jîn-ài-hiong Lô͘-sanTūn-goân 99.016 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW15.svg Tâi-15-sòaⁿ Pin-hái kong-lō͘ Sin-pak-chhī Tām-chúi-khu Kan-tāu–Sin-tek-chhī Lâm-liâu Chìm-chúi Kiô 83.951 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW16.svg Tâi-16-sòaⁿ Hoâiⁿ-koàn kong-lō͘ Lâm-tâu-koān Bêng-kan-hiongLâm-tâu-koān [[Jîn-ài-hiong] Ha̍p-liû-pêⁿ 41.2547km Choân sòaⁿ thong-chhia

19K+603 chì 29K+500 kìm-chí sái kah-lūi tōa-kheh-chhia.

TW PHW17.svg Tâi-17-sòaⁿ Pin-hái kong-lō͘ Tâi-tiong-chhī Chheng-chúi-khu Kah-lâm–Pîn-tong-koān Pang-liâu-hiong Chúi-té-liâu 274.129 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW18.svg Tâi-18-sòaⁿ Ko-thih liân-goā kong-lō͘Tām-chúi-khu Ka-gī-koān Thài-pó-chhī Ka-gī Ko-thih-chāmLâm-tâu-koān Sìn-gī-hiong Tataka 109.316 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW19.svg Tâi-19-sòaⁿ Chhiòng-koàn kong-lō͘ Chiong-hòa-koān Chiong-hòa-chhīTâi-lâm-chhī Éng-khong-khu La̍k-kah-téng 140.336 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW20.svg Tâi-20-sòaⁿ Hoâiⁿ-koàn kong-lō͘ Tâi-lâm-chhī Tiông-sai-khuTâi-tang-koān Koan-san-tìn Tek-ko 209.446 km 108.5 chì 153K kìm-chí hui si-kang chhia-lióng(Mûi-soaⁿ-kàu – Yakou – Hiòng-iông Sim-lîm Iû-lo̍k-khu).
78.5 chì 108.5 kìm-chí sái kah-lūi, it-lūi tōa-kheh-chhia。
TW PHW21.svg Tâi-21-sòaⁿÉng-khong-khu Chhiòng-koàn kong-lō͘ Tâi-tiong-chhī Tang-sì-khu Thian-léngLâm-tâu-koān Sìn-gī-hiong Tataka 145.035 km Choân sòaⁿ thong-chhia
iú-hān thong-chhia(110~145K ta̍k-kang 17:30 kàu keh-tńg-kang 7:00 hong-pì)。
TW PHW22.svg Tâi-22-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘ Ko-hiông-chhī Lâm-chú-khuPîn-tong-koān Ko-chhiū-hiong 34.290 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW23.svg Tâi-23-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘ Hoa-lian-koān Hù-lí-hiongTâi-tang-koān Tong-hô-hiong 45.224 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW24.svg Tâi-24-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘ Pîn-tong-koān Pîn-tong-chhīPîn-tong-koān Bū-tâi-hiong Adiri 48.690 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW25.svg Tâi-25-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘ Ko-hiông-chhī Hōng-soaⁿ-khuKo-hiông-chhī Lîm-hn̂g-khu 18.223 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW26.svg Tâi-26-sòaⁿ Pin-hái kong-lō͘ Pîn-tong-koān Pang-soaⁿ-hiong Hong-kángTâi-tang-koān Ta̍t-jîn-hiong Aljungic 93.5 km Káng-kîⁿ – Káng-á bī thong-chhia
Hiok-hái – Lâm-tiân bī thong-chhia
TW PHW27.svg Tâi-27-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘ Ko-hiông-chhī La̍k-ku-khu Lāu-lông–Pîn-tong-koān Sin-hn̂g-hiong O͘-liông-á 79.241 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW28.svg Tâi-28-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘Pang-soaⁿ-hiong Ko-hiông-chhī O͘-lāi-khu O͘-lāi Kiô–Ko-hiông-chhī La̍k-ku-khu Tōa-tin 48.968 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW29.svg Tâi-29-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘ Ko-hiông-chhī Namasia-khu TangaanuaKo-hiông-chhī Lîm-hn̂g-khu Sòaⁿ-bóe 112.310 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW30.svg Tâi-30-sòaⁿ Liân-lo̍k kong-lō͘ Hoa-lian-koān Toh-khe-hiong Soaⁿ-hong–Tâi-tang-koān Tiông-pin-hiong Lêng-po͘ 35.34 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW31.svg Tâi-31-sòaⁿ Ko-thih liân-goā kong-lō͘ Thô-hn̂g-chhī Lô͘-tek-khuSin-tek-koān O͘-khàu-hiong 30.003 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW37.svg Tâi-37-sòaⁿ Ko-thih liân-goā kong-lō͘ Ka-gī-koān Sin-káng-hiongKa-gī-koān Lo̍k-chháu-hiong 14.453 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW39.svg Tâi-39-sòaⁿ Ko-thih liân-goā kong-lō͘ Tâi-lâm-chhī Sin-chhī-khuKo-hiông-chhī A-lian-khu 18.849 km Choân sòaⁿ thong-chhia
TW PHW63.svg Tâi-63-sòaⁿ Khoài-sok kong-lō͘ Tâi-tiong-chhī Lâm-khuLâm-tâu-koān Chháu-tùn-tìn 18.980 km Choân sòaⁿ thong-chhia

Khoài-sok kong-lō͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]