Tâi-pak Chia̍t-ūn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
Confusion grey.svg Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si.
Tâi-pak Thih-tō Lōo-suànn-tôo

Tâi-pak To͘-hōe-khu Tāi-chiòng Chia̍t-ūn Hē-thóng (Hàn-jī: 臺北都會區大眾捷運系統), kán-chheng Tâi-pak Chia̍t-ūn (臺北捷運) kap Pak-chia̍t (北捷), sī Tâi-oân Tâi-pak to͘-hōe-khu ê tāi-chiòng chia̍t-ūn hē-thóng, sī choân Tâi-oân tē-it chō tâu-ji̍p êng-ūn kap kui-bô͘ siōng-tōa ê chia̍t-ūn hē-thóng. Pak-chia̍t ê chú-iàu kong-lêng sī kái-siān Tâi-pak kau-thong tn̂g-kî í-lâi ê that-chhia būn-tê, lēng-gōa koh ē-sái chhiok-chìn Tâi-pak chhī-tiong-sim kap chiu-piⁿ ê ōe-seng to͘-chhī ê hoân-êng hoat-tián. Pak-chia̍t ê êng-ūn kong-si sī Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si, kang-têng heng-kiàn iû lēng-gōa ê Chia̍t-ūn Kang-têng-kio̍k lâi hū-chek. Ùi 1996 nî êng-ūn kàu-taⁿ, Pak-chia̍t bo̍k-chiân lóng-chóng ū 5-tiâu chú-iàu lō͘-soàⁿ, lēng-gōa iáu-ū 2-tiâu tan-chām chi-soàⁿ; lō͘-soàⁿ ê lí-têng 136.6 kong-lí, êng-ūn lí-têng 131.2 kong-lí, êng-ūn chhia-chām lóng-chóng 121-chām. Pa̍k-chia̍t ê ho̍k-bū hoān-ûi hâm-kài Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī kap Thô-hn̂g-chhī, sī Tâi-pak to͘-hōe-khu ê kau-thong kut-kàn. Pak-chia̍t sī Kok-chè Tē-thih Liân-bêng ê sêng-oân.

Lō͘-soàⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chham-khòaⁿ: Bûn-ô͘ Soàⁿ

Chang Soaⁿ (棕線)[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Soàⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Chang Soàⁿ
Lāi-ô͘-soàⁿ B11 Lâm-káng Tián-lám-koán 南港展覽館 Taipei Nangang Exhibition Center Pán-lâm-soàⁿ
Lâm-káng-khu Tâi-pak-chhī
B10 Lâm-káng Nńg-thé Hn̂g-khu 南港軟體園區 Nangang Software Park
B9 Tong-ô͘ 東湖 Donghu Bîn-seng Se̍k-chí-soàⁿ Lāi-ô͘-khu
B8 Hô͘-chiu 葫洲 Huzhou
B7 Tāi-ô͘ Kong-hn̂g 大湖公園 Dahu Park
B6 Lāi-ô͘ 內湖 Neihu
B5 Bûn-tek
(Phek-ô͘ Kong-hn̂g)
文德
(碧湖公園)
Wende
(Bihu Park)
B4 Káng-kîⁿ 港墘 Gangqian
B3 Sai-ô͘
(Tek-bêng Kho-tāi)
西湖
(德明科大)
Xihu
(Takming University)
B2 Kiàm-lâm-lō͘
(Bí-lē-hôa)
劍南路
(美麗華)
Jiannan Road
(Miramar)
În-kho-soàⁿ (2015 nî) Tiong-san-khu
B1 Tāi-ti̍t
(Si̍t-chiān Tāi-ha̍k)
大直
(實踐大學)
Dazhi
(Shih Chien University)
BR1 Siông-san Ki-tiûⁿ 松山機場 Songshan Airport Siông-san-khu
BR2 Tiong-san kok-tiong 中山國中 Zhongshan Junior High School Tiong-san-khu
Siông-san-khu
Bûn-san-sòaⁿ
BR3 Lâm-kiaⁿ Hok-heng 南京復興 Nanjing Fuxing Siông-san-sòaⁿ
BR4 Tiong-hàu Hok-heng 忠孝復興 Zhongxiao Fuxing Pán-lâm-soàⁿ Tāi-an-khu
BR5 Tāi-an 大安 Daan Sìn-gī-sòaⁿ
BR6 Kho-ki Tōa-lâu 科技大樓 Technology Building
BR7 La̍k-tiuⁿ-lê 六張犁 Liuzhangli În-kho-soàⁿ (2015 nî) Tāi-an-khu
Sìn-gī-khu
BR8 Lîm-kong 麟光 Linguang
BR9 Sin-hài 辛亥 Xinhai Bûn-san-khu
BR10 Bān-hong Pēⁿ-īⁿ 萬芳醫院 Wanfang Hospital
BR11 Bān-hong Siā-khu 萬芳社區 Wanfang Community
BR12 Ba̍k-sa 木柵 Muzha
BR13 Tōng-bu̍t-hn̂g 動物園 Taipei Zoo În-kho-soàⁿ
Chhim-kheⁿ-soàⁿ
Niau-khang Lám-chhia


Âng Soàⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Soàⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Âng Soàⁿ
Sin-pak-tâu Chi-soàⁿ R22A Sin Pak-tâu 新北投 Xinbeitou Pak-tâu-khu Tâi-pak-chhī
Tām-chúi Soàⁿ R28 Tām-chúi 淡水 Tamsui AB-Kreuz.svg   Tām-hái Khin-khúi Lâm-hái Soàⁿ Tām-chúi-khu Sin-pak-chhī
R27 Âng-chhiū-nâ 紅樹林 Hongshulin AB-Kreuz.svg   Tām-hái Khin-khúi Le̍k-soaⁿ Soàⁿ
R26 Tek-ûi-á 竹圍 Zhuwei
R25 Kan-tāu 關渡 Guandu Pak-tâu-khu Tâi-pak-chhī
R24 Tiong-gī 忠義 Zhongyi
R23 Ho̍k-heng-kong 復興崗 Fuxinggang
R22 Pak-tâu 北投 Beitou AB-Kreuz.svg   Sin-pak-tâu Chi-soàⁿ
R21 Kî-giâm 奇岩 Qiyan
R20 Ki-lí-gān
(Bí-lē-hôa)
唭哩岸 Qilian
R19 Chio̍h-pâi-á
(Êng Chóng)
石牌
(榮總)
Shipai
(Veterans General Hospital)
R18 Bêng-tek 明德 Mingde
R17 Chi-san 芝山 Zhishan AB-Kreuz.svg   Siā-chí Tang-sai Soàⁿ Sū-lîm-khu
R16 Sū-lîm 士林 Shilin AB-Kreuz.svg   Khoân-chōng-soàⁿ
R15 Kiàm-thâm 劍潭 Jiantan
R14 Îⁿ-soa-á 圓山 Yuanshan Tiong-san-khu
Tāi-tông-khu
R13 Bîn-koân-se-lō͘ 民權西路 Minquan West Road AB-Kreuz.svg Taipei Metro Line O.svg Tiong-hô Sin-lô͘ Soàⁿ
R12 Siang-liân
(Má-kai Kí-liām Pēⁿ-īⁿ)
雙連
(馬偕紀念醫院)
Shuanglian
(Mackay Memorial Hospital)
AB-Kreuz.svg   Bîn-seng Se̍k-chí Soàⁿ
R11 Tiong-san 中山 Zhongshan AB-Kreuz.svg Taipei Metro Line G.svg Siông-san Sin-tiàm Soàⁿ
R10 Tâi-pak Chhia-chām 台北車站 Taipei Main Station AB-Kreuz.svg 使用方式:在文字前面加入 {{rail-interchange}} Tâi-oân Ko-thih
AB-Kreuz.svg 使用方式:在文字前面加入 {{rail-interchange}} Tâi-oân Thih-lō͘ Chhiòng-koàn-soàⁿ
AB-Kreuz.svg Taipei Metro Line BL.svg Lâm-káng Soàⁿ
AB-Kreuz.svg Pang-bô͘:Thô-hn̂g Chia̍p-ūn Ki-tiûⁿ Soàⁿ
Tiong-chèng-khu
R09 Tâi-tāi Pēⁿ-īⁿ 台大醫院 National Taiwan University Hospital
R08 Tiong-chèng Kí-liām-tn̂g
(Lâm-mn̂g)
中正紀念堂
(南門)
Chiang Kai-Shek Memorial Hall
(Nanmen)
Sìn-gī Soàⁿ R07 Tang-mn̂g 東門 Dongmen AB-Kreuz.svg Taipei Metro Line O.svg Tiong-hô Sin-lô͘ Soàⁿ Tiong-chèng-khu
Tāi-an-khu
R06 Tāi-an Sim-lîm Kong-hn̂g 大安森林公園 Daan Park Tāi-an-khu
R05 Tāi-an 大安 Daan AB-Kreuz.svg Taipei Metro Line BR.svg Bûn-ô͘ Soàⁿ
R04 Sìn-gī An-hô 信義安和 Xinyi Anhe
R03 Tâi-pak 101/Sè bō͘ 台北101/世貿 Taipei 101/World Trade Center Sìn-gī-khu
R02 Chhiūⁿ-soaⁿ 象山 Xiangshan
R01 Kńg-chû/Hōng-thian-kiong 廣慈/奉天宮 Guangci/Fengtian Temple

Kiat Soàⁿ (橘線)[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tiong-chèng-kì-liâm-têng -- Kó·-têng -- Téng-khe -- Éng-an chhī-tiûⁿ -- Kéng-an -- Lâm-sì-kak

Le̍k Soàⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tiong-chèng-kì-liām-tn̂g -- Kó·-têng -- Tâi-tiān tōa-lâu -- Kong-koán -- Bān-liông -- Kéng-boé -- Tōa-phiâⁿ-lâm -- Chhit-tiuⁿ -- Sin-tiàm chhī-kong-só -- Sin-tiàm
Tiong-chèng-kì-liâm-têng -- Sió-lâm-mn̂g -- Se-mn̂g
Chhit-tiuⁿ -- Sió-pek-thâm
Se-mn̂g chām

Nâ Soàⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Se-mn̂g -- Tâi-pak chhia-thâu/chhām -- Siān-tó-sī -- Tiong-hàu sin-seng -- Tiong-hàu hok-heng -- Tiong-hàu tun-hòa -- Kok-hū kì-liām-kóan -- Chhī-chéng-hú -- Éng-chhun -- Āu-soan-pi -- Khun-iông -- Lâm-kóng (Kang-têng-tiong) -- Keng-bō·-lâm (Kang-têng-tiong)
Se-mn̂g -- Liông-san-sī -- Káng-á-chhùi -- Sin-po· --

N̂g-soàⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Goā-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]