Tâi-pak Chia̍t-ūn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Confusion grey.svg Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si.
Tâi-pak Thih-tō Lōo-suànn-tôo

Tâi-pak To͘-hōe-khu Tāi-chiòng Chia̍t-ūn Hē-thóng (Hàn-jī: 臺北都會區大眾捷運系統), kán-chheng Tâi-pak Chia̍t-ūn (臺北捷運) kap Pak-chia̍t (北捷), sī Tâi-oân Tâi-pak to͘-hōe-khu ê tāi-chiòng chia̍t-ūn hē-thóng, sī choân Tâi-oân tē-it chō tâu-ji̍p êng-ūn kap kui-bô͘ siōng-tōa ê chia̍t-ūn hē-thóng. Pak-chia̍t ê chú-iàu kong-lêng sī kái-siān Tâi-pak kau-thong tn̂g-kî í-lâi ê that-chhia būn-tê, lēng-gōa koh ē-sái chhiok-chìn Tâi-pak chhī-tiong-sim kap chiu-piⁿ ê ōe-seng to͘-chhī ê hoân-êng hoat-tián. Pak-chia̍t ê êng-ūn kong-si sī Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si, kang-têng heng-kiàn iû lēng-gōa ê Chia̍t-ūn Kang-têng-kio̍k lâi hū-chek. Ùi 1996 nî êng-ūn kàu-taⁿ, Pak-chia̍t bo̍k-chiân lóng-chóng ū 5-tiâu chú-iàu lō͘-soàⁿ, lēng-gōa iáu-ū 2-tiâu tan-chām chi-soàⁿ; lō͘-soàⁿ ê lí-têng 136.6 kong-lí, êng-ūn lí-têng 131.2 kong-lí, êng-ūn chhia-chām lóng-chóng 121-chām. Pa̍k-chia̍t ê ho̍k-bū hoān-ûi hâm-kài Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī kap Thô-hn̂g-chhī, sī Tâi-pak to͘-hōe-khu ê kau-thong kut-kàn. Pak-chia̍t sī Kok-chè Tē-thih Liân-bêng ê sêng-oân.

Lō͘-soàⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chang soaⁿ (棕線)[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Soàⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Chang Soàⁿ
Lāi-ô͘-soàⁿ B11 Lâm-káng Tián-lám-koán 南港展覽館 Taipei Nangang Exhibition Center Pán-lâm-soàⁿ
Lâm-káng-khu Tâi-pak-chhī
B10 Lâm-káng Nńg-thé Hn̂g-khu 南港軟體園區 Nangang Software Park
B9 Tong-ô͘ 東湖 Donghu Bîn-seng Se̍k-chí-soàⁿ Lāi-ô͘-khu
B8 Hô͘-chiu 葫洲 Huzhou
B7 Tāi-ô͘ Kong-hn̂g 大湖公園 Dahu Park
B6 Lāi-ô͘ 內湖 Neihu
B5 Bûn-tek
(Phek-ô͘ Kong-hn̂g)
文德
(碧湖公園)
Wende
(Bihu Park)
B4 Káng-kîⁿ 港墘 Gangqian
B3 Sai-ô͘
(Tek-bêng Kho-tāi)
西湖
(德明科大)
Xihu
(Takming University)
B2 Kiàm-lâm-lō͘
(Bí-lē-hôa)
劍南路
(美麗華)
Jiannan Road
(Miramar)
În-kho-soàⁿ (2015 nî) Tiong-san-khu
B1 Tāi-ti̍t
(Si̍t-chiān Tāi-ha̍k)
大直
(實踐大學)
Dazhi
(Shih Chien University)
BR1 Siông-san Ki-tiûⁿ 松山機場 Songshan Airport Siông-san-khu
BR2 Tiong-san kok-tiong 中山國中 Zhongshan Junior High School Tiong-san-khu
Siông-san-khu
Bûn-san-sòaⁿ
BR3 Lâm-kiaⁿ Hok-heng 南京復興 Nanjing Fuxing Siông-san-sòaⁿ
BR4 Tiong-hàu Hok-heng 忠孝復興 Zhongxiao Fuxing Pán-lâm-soàⁿ Tāi-an-khu
BR5 Tāi-an 大安 Daan Sìn-gī-sòaⁿ
BR6 Kho-ki Tōa-lâu 科技大樓 Technology Building
BR7 La̍k-tiuⁿ-lê 六張犁 Liuzhangli În-kho-soàⁿ (2015 nî) Tāi-an-khu
Sìn-gī-khu
BR8 Lîm-kong 麟光 Linguang
BR9 Sin-hài 辛亥 Xinhai Bûn-san-khu
BR10 Bān-hong Pēⁿ-īⁿ 萬芳醫院 Wanfang Hospital
BR11 Bān-hong Siā-khu 萬芳社區 Wanfang Community
BR12 Ba̍k-sa 木柵 Muzha
BR13 Tōng-bu̍t-hn̂g 動物園 Taipei Zoo În-kho-soàⁿ
Chhim-kheⁿ-soàⁿ
Niau-khang Lám-chhia

Âng-soàⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tām-chúi -- Âng-chhiū-nâ -- Tek-ûi -- Koan-tāu -- Tiong-gī -- Ho̍k-heng-kang -- Pak-tâu -- Khî-giâm -- Kî-lí-gān -- Chió-pâi-á -- Bêng-tek -- Chi-san -- Sū-lîm -- Kiàm-thâm -- Îⁿ-soa-á -- Bîn-khôan-se-lō· -- Siang-liân -- Tiong-san -- Tâi-pak chhia-thâu (Choán-chhia-chām) -- Tâi-tai pēⁿ-īⁿ -- Tiong-chèng-kì-liām-tn̂g
Pak-tâu -- Sin-pak-tâu

Kiat-soàⁿ (橘線)[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tiong-chèng-kì-liâm-têng -- Kó·-têng -- Téng-khe -- Éng-an chhī-tiûⁿ -- Kéng-an -- Lâm-sì-kak

Le̍k-soàⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tiong-chèng-kì-liām-tn̂g -- Kó·-têng -- Tâi-tiān tōa-lâu -- Kong-koán -- Bān-liông -- Kéng-boé -- Tōa-phiâⁿ-lâm -- Chhit-tiuⁿ -- Sin-tiàm chhī-kong-só -- Sin-tiàm
Tiong-chèng-kì-liâm-têng -- Sió-lâm-mn̂g -- Se-mn̂g
Chhit-tiuⁿ -- Sió-pek-thâm
Se-mn̂g chām

Nâ-soàⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Se-mn̂g -- Tâi-pak chhia-thâu/chhām -- Siān-tó-sī -- Tiong-hàu sin-seng -- Tiong-hàu hok-heng -- Tiong-hàu tun-hòa -- Kok-hū kì-liām-kóan -- Chhī-chéng-hú -- Éng-chhun -- Āu-soan-pi -- Khun-iông -- Lâm-kóng (Kang-têng-tiong) -- Keng-bō·-lâm (Kang-têng-tiong)
Se-mn̂g -- Liông-san-sī -- Káng-á-chhùi -- Sin-po· --

N̂g-soàⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Goā-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]