Tông-bêng-kok (Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

 

Tông-bêng-kok
1939 nî–1945 nî
The Big Three: *  Liân-ha̍p Ông-kok (chū 1939 nî 9 goe̍h) *  So͘-liân (chū 1941 nî 6 goe̍h) *  Bí-kok (chū 1941 nî 12 goe̍h) Liû-bông chèng-hú: * Pho-lân * Czechoslovakia[note 1] * Nâ-ui * Hô-lân * Pe̍k-ní-gī * Luxembourg * Chū-iû Hoat-kok[note 2] * Ethiopia[note 3] * Hi-lia̍p * Yugoslavia * Hui-lu̍t-pin Kî-thaⁿ: *  Tiong-kok[note 4] *  Ìn-tō͘ *  Canada *  Newfoundland *  Ò-chiu *  New Zealand *  Lâm-hui *  Pa-se *  Bông-kó͘ *  Be̍k-se-ko Piàn-chiat ê Chhia-sim-kok *  Í-tāi-lī (chū 1943 nî 9 goe̍h) *  Romania (chū 1944 nî 8 goe̍h) * Bulgaria (chū 1944 nî 9 goe̍h) *  Hun-lân (chū 1944 nî 9 goe̍h)
Tē-ūi Kun-sū tóng-bêng
Siú-to͘ Washington, D.C. (Bí-kok)
Moscow (So͘-liân)
Tiông-khèng (Tiong-kok)
London (Eng-kok)
Le̍k-sú sî-kî Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn
• Eng-kok- Pho-lân kun-sū tóng-bêng
1939 nî 3 goe̍h 31
1941 nî 3 goe̍h 11
• Pang-hoāi
1945 nî 10 goe̍h 24

Tông-bêng-kok (Tâi-oân-ōe Hàn-jī/Hôa-gí: 同盟國; Eng-gí: Allies of World War II; Lō͘-se-a-gí: Антигитлеровская коалиция; Hoat-gí: Alliés de la Seconde Guerre mondiale) sī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn po̍k-hoat liáu-āu, sè-kài siōng siōng-bóe ū 57 ê kok-ka [lower-alpha 1] ūi-tio̍h beh té-khòng Chhia-sim-kok ê chhim-lio̍k só͘ cho͘-sêng ê liân-bêng, sī kah Chhia-sim-kok te̍k-tùi ê tīn-iâⁿ.

Tông-bêng-kok ê hái-pò. Bīn-téng siá ê sī "Liân-ha̍p-kok"

Tiong-hôa Bîn-kok[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hôa Bîn-kok ê kok-kî

Tiong-hôa Bîn-kok sī Jî-chhú Tāi-chiàn tiong Tiong-bêng-kok ê chi̍t kha, i ê léng-thó͘ sī Tiong-ji̍t Chiàn-cheng ê chú-iàu chiàn-tiûⁿ chi-it. Chū-chiông 1937 nî Lô͘-kau-kiô Sū-piàn hoat-seng, Tiong-hôa Bîn-kok Kok-bîn Chèng-hú Kun-sū Úi-oân-hōe úi-oân-tiúⁿ Chiúⁿ Kài-se̍k tī kâng-nî 7 goe̍h 31 hoat-piáu Kò Khòng-chiàn Choân-thé Chiòng-sū Su, soan-pò͘ kah Ji̍t-pún choân-bīn sio-chiàn, m̄-koh 1941 nî Thài-pêng-iûⁿ Chiàn-cheng po̍k-hoat í-chêng, Tiong-kok oân-á tī Au-chiu ko͘-kunhùn-chiàn.1941 nî 12 goe̍h, Ji̍t-pún hoat-khí Thài-pêng-iûⁿ Chiàn-cheng, kâng-nî 12 goe̍h chhe-9 Tiong-hôa Bîn-kok Kok-bîn Chèng-hú chú-se̍k Lîm Sim hoat-pò͘ Kok-bîn Chèng-hú tùi Ji̍t-pún Soan-chiàn Pò͘-kò, khiā-sǹg-kóng Tiong-hôa Bîn-kok koh-chài ì chèng-sek kong-kò ê hông-sek tùi Ji̍t-pún soan-chiàn, Tiong-hôa Bîn-kok úi hit-sî khai-sí kah Bí-kok,Eng-kok kiat-bêng, kiōng-tông tùi Ji̍t-pún, Tek-kok kap Ì-tāi-lī saⁿ ê Chhia-sim-kok sio-chiàn. Tiong-ji̍t Chiàn-cheng chū-án-ne chèng-sek chiàn-chò Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn ê chi̍t pō͘-hūn.

Eng-kok[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Eng-kok ê kok-kî

Keng-le̍k München Hia̍p-tēng, Sudetenland būn-tê téng-téng sio-liân-sòa ê gōa-kau sū-kiāⁿ í-āu, Eng-kok kap Pho-lân chō-sêng kun-sū tóng-bêng, pēng-chhiáⁿ pó-chiong Pho-lân to̍k-li̍p. Tòe-bóe Pho-lân Chiàn-e̍k po̍k-hoat, ūi-tio̍h beh chóng-tóng Tek-kok chhim-lio̍k Pho-lân, Eng-kok kap Hoat-kok hiòng Tek-kok soan-chiàn, Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn úi chhia po̍k-hoat. Tōa-pō͘-hūn Au-chiu Kok-ka lûn-hām liáu-āu, Eng-kok kap Eng-liân-pang ê sêng-oân-kok kian-chhî--lo̍h-khì, kè-sio̍k kah Chhia-sim-kok sio-chiàn, jî-chhiáⁿ tī Pak Hui-chiu kah Tāi-se-iûⁿ, Eng-kok mā chiâⁿ-chò Au-chiu tē-khu chió-sò͘ ē-tàng kè-sio̍k hoán-khòng Tek-kun ji̍p-chhim ê chú-iàu bú-le̍k chi-it.

So͘-liân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

So͘-liân ê kok-kî

Bí-kok[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bí-kok ê kok-kî

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-kiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 

  1. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī CS
  2. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī FFF
  3. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī EE
  4. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī RoC


Ín-iōng chhò-gō͘: 使用群組名稱 "lower-alpha" 的 <ref> 標籤已存在,但查無對應的 <references group="lower-alpha"/> 標籤