Iōng-chiá ê kòng-hiàn

107.22.2.109 ê kòng-hiàn(thó-lūn | hong-só kì-lio̍k | ap-ló͘ | kì-lio̍k | 濫用日誌
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
Chhoē chhut kòng-hiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.