"Ài-hô" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
Tī [[Hōng-soaⁿ-koān Chhái-hóng-chheh]] lāi-bīn, ū kì-lio̍k pún hô tī Chheng-kok sî-kî hun tōaⁿ ê hō-miâ, tùi téng-liû sǹg--lo̍h-lâi, sī Chûn-á-thâu-káng (船仔頭港), Chhân-bóe-káng (田尾港), Lêng-chúi-káng (龍水港), í-kip Iâm-tiâⁿ-káng (鹽埕港)<ref name="tan2005">{{cite journal|title=愛河名稱沿革考|journal=高市文獻|year=2005|volume=18|issue=2|author=陳仁勇|publisher=高雄市文獻委員會}}</ref>.
 
Ji̍t-pún sî-tāi chá-kî chiàu tē-hō-miâ, hō kûi-tiâu sī Táⁿ-káu-chhoan (打狗川), āu-lâi mā tùi tē-hō-miâ kái chò Ko-hiông-chhoan. Chiàn-āu koan-hong ê hō-miâ sī Ko-hiông-hô (高雄河). Ài-hô chit-ê miâ it-poaⁿ sī jīn-ûi tī 1948 nî ū gōa-tē phài--lâi ê kì-chià siá sin-bûn ê sî, tùi tē-hng bô sio̍k, chiong hô-piⁿ "Ài-hô Iû-chûn-só͘" khâng-páng ê miâ tòng chò sī hô ê miâ siá-ji̍p pò-tō, kàu 1950 nî-tāi, "Ài-hô" í-keng siū chhī-chèng-hú sin-bûn kap koaⁿ-hong sin-bûn-siā chhái-ēng<ref name="tan2005"/>.
 
1968 nî, ū kok-hōe gī-oân thê-àn kái pún hô ê miâ chò "Jîn-ài-hô" (仁愛河), bo̍k-tek sī o-ló [[Chiúⁿ Kài-se̍k]] hu-jîn [[Sòng Bí-lêng]] â jîn-ài. Āu-bóe chhī-gī-hōe thong-kòe, 1970 nî chèng-sek si̍t-si. Chóng-sī 1991 nî chhī-gī-hōe tiông-sin thó-lūn hō-miâ, 1992 nî koat-tēng khoe-ho̍k sú-iōng Ài-hô<ref name="tan2005"/>.
匿名使用者

Sûn-lám me-niú