"Giâm-tiōng Kip-sèng Ho͘-khip-tō Chèng-hō͘-kûn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (Sà-sù sóa khì tī Giâm-tiōng Kip-sèng Ho͘-khip-tō Chèng-hō͘-kûn: more formal)
Che sī 1-chióng '''ho·-khip hē-thóng''' siū kám-jiám ê kip-sèng [[thoân-jiám-pīⁿ]], [[Sè-kài Oē-seng Cho·-chit]] kā hō-miâ kiò '''Giâm-tiōng Kip-sèng Ho·Ho͘-khip-tō Chèng-hō·hō͘-kûn''', [[Eng-gí]] sī '''Severe Acute Respiratory Syndrome''', kán-chheng '''SARS''', ah [[Bân-lâm-gí]] kā hoan tha̍k-chòe '''"sà-sù'''". SARS sī chi̍t-chióng [[ho͘-khip hē-thóng]] siū kám-jiám ê kip-sèng [[thoân-jiám-pīⁿ]], [[pēⁿ-gôan]] sī chi̍t-chióng sin-ê [[kòan-chōng pēⁿ-to̍k]], chin gâu thôan-jiám, chú-iàu tī [[pēⁿ-īⁿ]] kah chi̍t-kóa-á jîn-kháu bi̍t-tō͘ khah kôan ê tiûⁿ-só͘ thôan-pò͘. SARS pēⁿ-chêng ê lîm-chhn̂g chín-tōan chú-iàu sī [[hì-iām]].
 
Sà-sù ê [[pēⁿ-gôan-thé]] sī 1-chióng sin-ê [[kòan-chōng pēⁿ-to̍k]], chin gâu thôan-jiám, chú-iàu tī [[pēⁿ-īⁿ]] kah 1-kóa-á jîn-kháu bi̍t-tō· khah kôan ê tiûⁿ-só· thôan-pò·. Sà-sù pēⁿ-chêng ê lîm-chhn̂g chín-tōan chú-iàu sī [[hì-iām]].
 
{{Phí}}

Sûn-lám me-niú