"Wikipedia:I-ha̍k bián-chek seng-bêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
<div style="text-align: center; font-size: x-large; padding: 1em;">Wikipedia bô thê-kiong i-ha̍k kiàn-gī</div>
 
'''Wikipedia''' pau-hâm chin chē i-ha̍k hong-bīn ê bûn-chiuⁿ, tān-sī <u>'''bô jīm-hô lí-iû'''</U> pó-chèng chia-ê bûn-chiuⁿ lóng sī chèng-khak bô-chhò--ê. LánGoán mā oân-choân bô-hoat-tō͘ pó-chèng tī chia-ê bûn-chiuⁿ lāi ê jīm-hô tîn-su̍t sī chin-si̍t, chèng-khak ia̍h cheng-khak--ê. Tio̍h-sǹg chi̍t ê koan-î i-ha̍k hong-bīn ê tîn-su̍t sī "chún-khak--ê", i mā ū khó-lêng bô sek-ha̍p lín-ê chèng-thâu.
 
Tī '''Wikipedia''' téng thê-kiong ê sìn-sit siōng-ke sī chi̍t ê tiong-li̍p ê kài-liām, i bōe-ēng tāi-thè lâi-chū '''choan-gia̍p jîn-oân''' ê kiàn-gī. Pí-lūn chi̍t ūi ha̍p-keh ê i-su, hō͘-lí jîn-oân, io̍h-che-su téng-téng.
'''Chhiáⁿ chù-ì: Wiki bô thê-kiong i-ha̍k kiàn-gī. Wikipedia hām Wikimedia ê kî-thaⁿ kang-sū lāi ê lōe-iông bōe-sái pī kái-soeh chò chhì-tô͘ thê-kiong jīm-hô ū-koan i-ha̍k hong-bīn ê ì-kiàn.'''
 
Tong-jiân, gúngoán kó͘-lē lín tī [[CC-BY-SA 3.0]] hia̍p-gī kap [[GNU chū-iû bûn-tóng hí-khó-chèng]] hā kè-sio̍k kòng-hiàn ū-koan [[i-ha̍k]] kap [[kiān-khong]] hong-bīn ê bûn-chiuⁿ.
 
[[Category:Wikipedia ê bián-chek seng-bêng]]
11,925

次編輯

Sûn-lám me-niú