"Hō͘-sòaⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
'''Hō͘-sòaⁿ''' sī chi̍t lūi ū cha̍h [[hō͘-chúi]] he̍k-chiá cha̍h [[ji̍t-thâu]] lō͘-iōng ê mi̍h-kiāⁿ, it-poaⁿ liû-hêng ê hêng-sek sī hâm chi̍t ki chú pèⁿ chò thiāu, sì-ûi thàu chiūⁿ ki-kut, chiaⁿ kui cho͘ hō͘-sòaⁿ-kut<ref>{{Cite TJTST|title=雨傘骨|id= 22269}}</ref> chi-chhî ū jia-cha̍h hō͘ ji̍t chok-iōng ê khàm-kòa.<ref name="Konig2004">{{cite encyclopedia|year=2004 |editor=Valerie Steele|author=Anna König |title = umbrellaumbrellas and parasols |encyclopedia=Encyclopedia of Clothing and Fashion |publisher=Charles Scribner's Sons|isbn=0-684-31394-4 |pp=357–360}}</ref>
 
== Ēng-gí ==

Sûn-lám me-niú