"Tāi-sò͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (Luuva sóa Tāi-sò͘ chit ia̍h khì Tāi-sò͘-ha̍k
 
[[File:Mathematics lecture at the Helsinki University of Technology.jpg|thumb|[[Helsinki Kho-ki Tāi-ha̍k]] leh siōng [[soàⁿ-sèng tāi-sò͘]].]]
'''Tāi-sò͘-ha̍k''' sī [[sò͘-ha̍k]] ê 1 ki hun-ki, choan-tô͘ leh gián-kiù [[thiu-siōng kiat-kò͘]] (abstract structure), [[koan-liân]] (relation) kap [[sò͘-liōng]] (quantity). [[Tiong-ha̍k]] tiāⁿ-tio̍h ē an-pâi [[ki-pún tāi-sò͘]] ê khò-têng, siāu-kài tāi-sò͘ chi̍t-koá ki-pún ê khài-liām, chhiūⁿ kóng: kā sò͘-ba̍k [[ka]] chò-hoé, iah sī [[sêng]] chò-hoé ē pìⁿ-chò choáⁿ-iūⁿ? Án-choáⁿ chò 1 ê [[to-hāng-sek]] (polynomial)? Án-choáⁿ sǹg in ê [[kin]] (root)?
 
Tāi-sò͘ m̄-taⁿ chhú-lí sò͘-ba̍k niā, kā i ê koan-liām khok-chhiong, koh ē-tit ēng lâi chhú-lí [[hû-hō]] (symbol), piàn-sò͘ (variable), [[chi̍p-ha̍p]] (set) ê [[goân-sò͘]] (element). Ka kap sêng hông tòng-chò 2 chióng [[ūn-sǹg-chú]] (operator), tēng-gī bô kâng, tō ē chō-chiâⁿ bô sio-siâng ê kiat-kò͘, chhiūⁿ kóng [[kûn]] (group), [[khoân]] (ring), [[thé]] (field).

Sûn-lám me-niú