"Syôgi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
thumb|right|200px|Syôgi '''Syôgi''' ({{lang-ja|将棋}} ''chiong-kî''), ia̍h kiò '''Hon syôgi''' (本将棋), sī Ji̍t-pún ê… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
[[File:Shogi Ban Koma.jpg|thumb|right|200px|Syôgi]]
'''Syôgi''' ({{lang-ja|将棋}} ''chiong-kî''), ia̍h kiò '''Hon syôgi''' (本将棋), sī [[Ji̍t-pún]] ê chi̍t khoán [[kî-pôaⁿ iû-hì]]. I ê kî-poâⁿ sī chi̍t cho͘ 9*9 keh-á.
 
==Le̍k-sú==
Syôgi khó-lêng sī tùi kó͘-chá [[Tiong-kok]] ê [[pó-èng chhiūⁿ-kî]] (寶應象棋) ia̍h-sī kó͘-chá [[Ìn-tō͘]] ê [[Chaturanga]] hoat-tián lâi--ê, kap Thài-kok ê Makruk chin chhiūⁿ. [[Heian syôgi]] (平安将棋) sī choè chá ê Syôgi, í-āu hoat-tián chhut-lâi [[Syô syôgi]] (小将棋), [[Tyû syôgi]] (中将棋), [[Dai syôgi]] (大将棋), [[Dai dai syôgi]] (大大将棋), [[Tenziku dai syôgi]] (天竺大将棋), [[Maka daidai syôgi]] (摩訶大大将棋), [[Tai syôgi]] (泰将棋), [[Taikyoku Syôgi]] (大局将棋) téng-téng piàn-thé. [[Go-Nara Thian-hông]] chiong Syô syôgi lāi-bīn ê [[suizô]] (酔象) thâi--tiāu, chiū-án-ni piàn-sêng kin-á-ji̍t ê Hon syôgi.
 
==Kî-jí==
{| class="wikitable"
!style="background-color:#dddddd"|Goân-lâi ê kî-jí
!style="background-color:#dddddd" colspan="2"|Kiâⁿ-hoat
!style="background-color:#dddddd"|Seng-piàn ê kî-jí
!style="background-color:#dddddd" colspan="2"|Kiâⁿ-hoat
|-
|[[Gyokusyô]] (玉将)<br />Ôsyô (王将)<br />Gyoku (玉)<br />Ô (王)<br />[[File:Shogi_king.jpg|90px]]||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3"
|-
|width="16"|○||width="16"|○||width="16"|○
|-
|width="16"|○||'''玉'''||width="16"|○
|-
|width="16"|○||width="16"|○||width="16"|○
|-
|}
||só͘-ū hong-hiòng kiâⁿ 1 ê keh-á.||align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-
|-
|[[Hisya]] (飛車)<br />Hi (飛)<br />Sya (車)<br />[[File:Shogi_rook.jpg|90px]]||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3"
|-
|width="16"|&nbsp;||width="16"||||width="16"|&nbsp;
|-
|width="16"|―||'''飛'''||width="16"|―
|-
|width="16"|&nbsp;||width="16"||||width="16"|&nbsp;
|-
|}
||hoâiⁿ-hiòng ti̍t-hiòng kiâⁿ jīm-ì keh-á.<br />bô-hoat-tō͘ hāⁿ koè kî-thaⁿ kî-jí.||Ryûô (竜王)<br />Ryû (竜)<br />[[File:Shogi_rook_p.jpg|90px]]||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3"
|-
|width="16"|○||width="16"||||width="16"|○
|-
|width="16"|―||'''竜'''||width="16"|―
|-
|width="16"|○||width="16"||||width="16"|○
|-
|}
||ín-chún chêng-āu 4 ê chhoa̍h-hiòng kiâⁿ 1 ê keh-á.
|-
|[[Kakugyô]] (角行)<br />Kaku (角)<br />[[File:Shogi bishop.jpg|90px]]||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3"
|-
|width="16"|\||width="16"|&nbsp;||width="16"|/
|-
|width="16"|&nbsp;||'''角'''||width="16"|&nbsp;
|-
|width="16"|/||width="16"|&nbsp;||width="16"|\
|}
||4 ê chhoa̍h-hiòng kiâⁿ jīm-ì keh-á.<br />bô-hoat-tō͘ hāⁿ koè kî-thaⁿ kî-jí.||Ryûme (竜馬)<br />Uma (馬)<br />[[File:Shogi_bishop_p.jpg|90px]]||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center;"
|-
|width="16"|\||width="16"|○||width="16"|/
|-
|width="16"|○||'''馬'''||width="16"|○
|-
|width="16"|/||width="16"|○||width="16"|\
|}
||ín-chún hoâiⁿ-hiòng ti̍t-hiòng kiâⁿ 1 ê keh-á.
|-
|[[Kinsyô]] (金将)<br />Kin (金)<br />[[File:Shogi_gold.jpg|90px]]||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center;"
|-
|width="16"|○||width="16"|○||width="16"|○
|-
|width="16"|○||'''金'''||width="16"|○
|-
|width="16"|&nbsp;||width="16"|○||width="16"|&nbsp;
|}
||kiâⁿ 1 ê keh-á (tû-liáu 2 ê āu chhoa̍h-hiòng).
|align="center"|-||align="center"|-||align="center"|-
|-
|[[Ginsyô]] (銀将)<br />Gin (銀)<br />[[File:Shogi_silver.jpg|90px]]||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center;"
|-
|width="16"|○||width="16"|○||width="16"|○
|-
|width="16"|&nbsp;||'''銀'''||width="16"|&nbsp;
|-
|width="16"|○||width="16"|&nbsp;||width="16"|○
|}
||chhoa̍h-hiòng ia̍h sī ti̍t-ti̍t hiòng-chêng kiâⁿ 1 ê keh-á.||Narigin (成銀)<br />[[File:Shogi_silver_p.jpg|90px]]||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center;"
|-
|width="16"|○||width="16"|○||width="16"|○
|-
|width="16"|○||'''全'''||width="16"|○
|-
|width="16"|&nbsp;||width="16"|○||width="16"|&nbsp;
|}
||kap Kinsyô siāng-khoán.
|-
|[[Keima]] (桂馬)<br />Kei (桂)<br />[[File:Shogi_knight.jpg|90px]]||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center;"
|-
|width="16"|☆||width="16"|&nbsp;||width="16"|☆
|-
|width="16"|&nbsp;||width="16"|&nbsp;||width="16"|&nbsp;
|-
|width="16"|&nbsp;||'''桂'''||width="16"|&nbsp;
|}
||kap kok-chè chhiūⁿ-kî lāi-bīn ê bé ê kiâⁿ-hoat bô-kāng.<br />ín-chún hāⁿ koè kî-thaⁿ kî-jí.||Narikei (成桂)<br />[[File:Shogi_knight_p.jpg|90px]]||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center;"
|-
|width="16"|○||width="16"|○||width="16"|○
|-
|width="16"|○||'''圭'''||width="16"|○
|-
|width="16"|&nbsp;||width="16"|○||width="16"|&nbsp;
|}
||kap Kinsyô siāng-khoán.
|-
|[[Kyôsya]] (香車)<br />Kyô (香)<br />[[File:Shogi_lance.jpg|90px]]||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center;"
|-
|width="16"|&nbsp;||width="16"||||width="16"|&nbsp;
|-
|width="16"|&emsp;||'''香'''||width="16"|&emsp;
|-
|width="16"|&nbsp;||width="16"|&nbsp;||width="16"|&nbsp;
|}
||ti̍t-hiòng hiòng-chêng kiâⁿ jīm-ì keh-á.<br />bô-hoat-tō͘ hāⁿ koè kî-thaⁿ kî-jí.||Narikyô (成香)<br />[[File:Shogi_lance_p.jpg|90px]]||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center;"
|-
|width="16"|○||width="16"|○||width="16"|○
|-
|width="16"|○||'''杏'''||width="16"|○
|-
|width="16"|&nbsp;||width="16"|○||width="16"|&nbsp;
|}
||kap Kinsyô siāng-khoán.
|-
|[[Huhyô]] (歩兵)<br />Hu (歩)<br />[[File:Shogi_pawn.jpg|90px]]||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center;"
|-
|width="16"|&nbsp;||width="16"|○||width="16"|&nbsp;
|-
|width="16"|&emsp;||'''歩'''||width="16"|&emsp;
|-
|width="16"|&nbsp;||width="16"|&nbsp;||width="16"|&nbsp;
|}
||ti̍t-hiòng hiòng-chêng kiâⁿ 1 ê jīm-ì keh-á.||Tokin (と金)<br />To (と)<br />[[File:Shogi_pawn_p.jpg|90px]]||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center;"
|-
|width="16"|○||width="16"|○||width="16"|○
|-
|width="16"|○||width="16"|'''と'''||width="16"|○
|-
|width="16"|&nbsp;||width="16"|○||width="16"|&nbsp;
|}
||kap Kinsyô siāng-khoán.
|}
 
 
6,639

次編輯

Sûn-lám me-niú