"Hō͘-sòaⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
'''Hō͘-sòaⁿ''' sī chi̍t lūi ū cha̍h [[hō͘-chúi]] he̍k-chiá cha̍hia̍h [[ji̍t-thâu]] lō͘-iōng ê mi̍h-kiāⁿ, it-poaⁿ liû-hêng ê hêngkhoán-sek sī hâm chi̍t ki chúkoáiⁿ pèⁿ chò thiāu,kiam sì-ûi tàu chiūⁿ ki-kut, ha̍p chò kui cho͘ hō͘-sòaⁿ-kut<ref>{{Cite TJTST|title=雨傘骨|id= 22269}}</ref> chi-chhî chi̍t phìⁿ ū jia-cha̍h hō͘ ji̍t chok-iōng ê khàm-kòa.<ref name="Konig2004">{{cite encyclopedia|year=2004 |editor=Valerie Steele|author=Anna König |title = umbrellas and parasols |encyclopedia=Encyclopedia of Clothing and Fashion |publisher=Charles Scribner's Sons|isbn=0-684-31394-4 |pp=357–360}}</ref>
 
== Iōng-gí ==
Nā beh te̍k-pia̍t chípiáu-sī cha̍h ji̍t ê hō͘-sòaⁿ, thang kóng "iông-sòaⁿ" (陽傘) he̍k-chiá "niû-sòaⁿ" (涼傘). Chóng-sī Bân-lâmLán-lâng it-poaⁿ taⁿ ēng "hō͘-sòaⁿ" chò phó͘-thong iōng-gí.
 
== Le̍k-sú ==

Sûn-lám me-niú