"Siáu-gû-pēⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
bot siu-kái: ko:소해면상뇌병증; 細部更改
~ (bot siu-kái: ko:소해면상뇌병증; 細部更改)
'''Siáu-gû-pīⁿ''' (疯牛病/狂牛病/BSE), sī 1-chióng hoat-seng tī [[tōng-bu̍t]] (kan-na pau-koat '''4-kha cheng-seⁿ-a''' ??) kah lâng sin--siōng ê pēⁿ-chèng, [[i-ha̍k]]-kài ka kiò-chò " '''gû-náu piàn hái-mî ê chi̍t-pīⁿ''' " (牛脑海绵状病), i ê [[Eng-bûn]]-miâ kán-cheng hō·-chòe '''BSE'''.
 
== Siū-tio̍h siáu-gû-pēⁿ ui-hia̍p ê só·-chāi ==
1985 nî 4 go̍eh, i-ha̍k-ka siāng tāi-seng tī [[Eng-kok]] hoat-hiān chit-khóan sin-ê pēⁿ-to̍k, kā hō·-miâ kiò-chò '''BSE''', hit-sî Eng-kok ê pò-khan mā ū choan-tê chò pò-tō. 10-gōa-nî āu, '''BSE''' hoat-chok chin-kín, Eng-kok ū cha̍p-gōa-bān chiah gû-á to̍h-pēⁿ. Gú-á tio̍h-pīⁿ liáu-āu, chhut-hiān '''sîn-keng chhò-lōan''', '''thian-tho̍h, hāu-tai''' ê chèng-chn̄g, koh bián lōa-kú to̍h-ē sí--khì. Bo̍k-chiân siáu-gû-pīⁿ í-keng khok-sàn kàu sè-kài siōng ê chin-chōe kok-ka kah tē-khu, phì-jû-kóng [[Hoat-kok]], [[Ài-ní-lân]], [[Ka-ná-tāi]], [[Tan-be̍h]], [[Phû-tô-gâ]], [[Sūi-se]], [[Oman]] kah [[Tek-kok]]. Chia-ê siū-tio̍h siáu-gû-pīⁿ éng-hiáng khah giâm-tiōng ê kok-ka tang-tiong, ū-ê sī in-ūi chia̍p-chia̍p ùi Eng-kok chìn-kháu gû-bah só· chō-sêng--ê.
 
== gû to̍h-pēⁿ āu ê chèng-chn̄g ==
I-ka̍k-ka hoat-hiān '''BSE''' ê pēⁿ-thêng it-poaⁿ tī 14~90-kang tiong-kan, put-jī-kò ín-choh-kî hōan-sè ū 4~6-nî hiah-nī kú. 4-nî chó-iū ê lâu-gû siōng-kài iông-ī to̍h Siáu-gû-pīⁿ. Pēⁿ-gû ê chèng-chn̄g chē-chē-khóan, bô-it-tēng lóng sio-kāng, tōa-to-sò· pēⁿ-gû ê [[tiong-su sîn-keng hē-thóng]] ē hoat-seng piàn-hòa, gû-á piàn-kah chiâⁿ hóan-siông, phih-phih-chhoah, khok-khok-chông, chiâⁿ bô-tek-tiāⁿ, sīm-chì koh khiā bōe-chāi, ài po̍ah-tó. Pēⁿ-gû thâu-khak pō·-ūi piàn-kah chin bín-kám, ah ū-sî thiaⁿ-tio̍h siaⁿ to̍h-ē tio̍h-chheⁿ-kiaⁿ. Sûi-tio̍h pēⁿ-chêng hoat-tián, pēⁿ-gû put-sî to̍h-ē kiù-kin ngē-chiāⁿ (痙攣發直), sim-thiàu piàn bān, chhóan-khùi ke-chiok kín. Chhú-khì gû-á lú lâi lú sán, kàu-kah sí--khì. Phòa-pak hoat-hiān, pēⁿ-gû tiong-su sîn-keng hē-thóng ê '''náu-hoe-chit''' í-keng pìⁿ-chiâⁿ ná-chhiūⁿ sī 1-tè hái-mî kāng-khóan, sîn-keng sè-pau hoat-seng giâm-tiōng pēⁿ-piàn.
 
Chiok-chōe-tang í-lâi, Eng-kok ê choan-ka hun-sek-kóng, 1-kóa-á tì-to̍h Creutzfeldt-Jakob pēⁿ-chêng ('''CJD'''; Tiong-bûn :克——雅二氏病) ê pēⁿ-lâng, sī in-ūi bô-tiuⁿ-tî khì chia̍h-tio̍h hia-ê chìn-chêng to̍h í-keng òe-tio̍h siáu-gû-pēⁿ ê gû-bah só· ín-khí--ê. Chit-khóan ê kái-tho̍k, ín-khí tio̍h chôan sè-kài ê lâng tùi siáu-gû-pīⁿ bû-hān ê khióng-kū kah kiaⁿ-sim. Kin-kù choan-ka ê thóng-kè, múi-1-nî tī 100-bān lâng tang-tiong, tāi-khài kan-na ū 1-ê lâng ē òe-tio̍h siáu-gû-pīⁿ.
 
[[Category:Thoân-jiám-pīⁿ]][[Category:Tōng-bu̍t-ha̍k]]
[[Category:Tōng-bu̍t-ha̍k]]
 
[[ar:جنون البقر]]
[[it:Encefalopatia spongiforme bovina]]
[[ja:牛海綿状脳症]]
[[ko:소해면상뇌증소해면상뇌병증]]
[[ml:ഭ്രാന്തിപ്പശുരോഗം]]
[[ms:Penyakit lembu gila]]
32,306

次編輯

Sûn-lám me-niú