"Siáu-gû-pēⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
~ (+ hun-lūi)
'''Siáu-gû-pīⁿ''' (疯牛病/狂牛病/BSE), sī 1-chióng hoat-seng tī [[tōng-bu̍t]] (kan-na pau-koat '''4-kha chêng-seⁿ-a''' ??) kah lâng sin--siōng ê pēⁿ-chèng, [[i-ha̍k]]-kài ka kiò-chò " '''gû-náu piàn hái-mî ê chi̍t-pīⁿ''' " (牛脑海绵状病), i ê [[Eng-bûn]]-miâ kán-cheng hō·-chòe '''BSE'''.
 
== Siū-tio̍h siáu-gû-pēⁿ gûiui-hia̍p ê só·-chāi ==
1985 nî 4 go̍eh, i-ha̍k-ka siāng tāi-seng tī [[Eng-kok]] hoat-hiān chit-khóan sin-ê pēⁿ-to̍k, kā hō·-miâ kiò-chò '''BSE''', hit-sî Eng-kok ê pò-khan mā ū choan-tê chò pò-tō. 10-gōa-nî āu, '''BSE''' hoat-chok chin-kín, hiān-chú-sî Eng-kok múi-nî lóng-ū chheng-bān chiah gû-á to̍h-pēⁿ. Gú-á tio̍h-pīⁿ liáu-āu, chhut-hiān '''sîn-keng chhò-lōan''', '''thian-tho̍h, hāu-tai''' ê chèng-chn̄g, koh bián lōa-kú to̍h-ē sí--khì. Bo̍k-chiân siáu-gû-pīⁿ í-keng khok-sàn kàu sè-kài siōng ê chin-chōe kok-ka kah tē-khu, phì-jû-kóng [[Hoat-kok]], [[Ài-ní-lân]], [[Ka-ná-tāi]], [[Tan-be̍h]], [[Phû-tô-gâ]], [[Sūi-se]], [[Oman]] kah [[Tek-kok]]. Chia-ê siū-tio̍h siáu-gû-pīⁿ éng-hiànghiáng khah giâm-tiōng ê kok-ka tang-tiong, ū-ê sī in-ūi chia̍p-chia̍p ùi Eng-kok chìn-kháu gû-bah só· chō-sêng--ê.
 
== gû to̍h-pēⁿ āu ê chèng-chn̄g ==
2,171

次編輯

Sûn-lám me-niú