"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
→‎2020
→‎2020
:Góa hoat-hiān góa pêng-siông teh siá bûn-chiuⁿ chí ē-tàng sǹg sī pòaⁿ-chū-tōng ê bot, chin-chiàⁿ choân-chū-tōng ê bot lí kám bat? Pí-lūn chò chi̍t-kóa chū-tōng hoan-gêng ê tōng-chok hit khoán ê, m̄-koh nā án-ne ke-khì-lâng ê thêng-sek ài hē tī tó-ūi?--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 05:10 (UTC)
 
# Koan-hē pang-bô͘ hit pō͘-hūn, chiàu lí ēng-hoat èng-tong bô bûn-tê. Góa pún-té sī siūⁿ kóng lí sī beh siu-kái í-keng khui hó ê bûn-chiong. Góa ka-tī ē koh gián-kiù khòaⁿ, liáu-āu chiah koh pho͘ chi̍t kóa kiàn-pún.
 
# Koán-lí-khoân ê bot èng-tong sī ē-tàng, Eng-gí-pán ū chit hong-bīn ê mi̍h-kiāⁿ [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bot_policy#Bots_with_administrative_rights], lán ē-tàng chham-khó.
Lí ì-sù kám-sī kóng tēng-sî ka-tī khí-tōng, bián lâng ūn-choán ê bot? Góa ka-tī sī m̄-bat án-ne chò. Mā m̄-chai pa̍t-ê wiki ēng siáⁿ hong-hoat. Góa ē-tàng siūⁿ tio̍h ê hong-sek sī khǹg tī bó͘ chi̍t-ê server (ka-tī ê tiān-náu mā sī ū khó-lêng, chóng-sī ài chiàu sî-kan pó-chhî khui-ki kiam liân bāng-lō͘), phòe-ha̍p [[en:cron]] ia̍h sī kî-tha sio-siâng lō͘-iōng ê ke-si ka-tī chiàu sî-kan ūn-choán.
 
# Lí ì-sù kám-sī kóng tēng-sî ka-tī khí-tōng, bián lâng ūn-choán ê bot? Góa ka-tī sī m̄-bat án-ne chò. Mā m̄-chai pa̍t-ê wiki ēng siáⁿ hong-hoat. Góa ē-tàng siūⁿ tio̍h ê hong-sek sī khǹg tī bó͘ chi̍t-ê server (ka-tī ê tiān-náu mā sī ū khó-lêng, chóng-sī ài chiàu sî-kan pó-chhî khui-ki kiam liân bāng-lō͘), phòe-ha̍p [[en:cron]] ia̍h sī kî-tha sio-siâng lō͘-iōng ê ke-si ka-tī chiàu sî-kan ūn-choán.
--[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 05:32 (UTC)
 

Sûn-lám me-niú