"Tiān-hō" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~
'''Tiān-hō''' ([[Hàn-jī]]: {{lang|zh|電荷}}, [[Eng-gí]]: ''electric charge'') sī [[bu̍t-chit]] ê chi̍t chióng [[bu̍t-lí sèng-chit]], ū tiān-hō ê bu̍t-chit khǹg tī [[tiān-chû-tiûⁿ]] tiong ē kám-siū-tio̍h [[la̍t]].
 
{{DISPLAYTITLE:Tiān-hō}}
 
=== Tiān-sèng ===
Tiān-hō ū hun nn̄g chióng '''tiān-sèng''': ''chiàⁿ-tiān-hō'' (Eng-gí: ''positive charge'', hû-hō: <math>+</math>) kap ''hū-tiān-hō'' (Eng-gí: ''negative chargehûcharge'', hû-hō: <math>-</math>). Tông-sèng tiān-hō ē hō͘-siong pâi-thek, í-sèng tiān-hō ē hō͘-siong khip-ín.
 
=== Tiān-liōng ===
Tiān-hō ê chē-chió tō sī '''tiān-hō-liōng''' ia̍h sī '''tiān-liōng'''. Tī sò͘-ha̍k-sek lāi-té, it-poaⁿ lóng sī iōng sió-siá ê [[Lô-má-jī]] <math>q</math> lâi tāi-piáu tiān-hō ia̍h sī tiān-liōng. Chiàⁿ tiān-hō ê tiān-liōng tio̍h ài iōng chiàⁿ-sò͘ lâi sǹg (<math>q>0</math>), hū tiān-hō--ê tio̍h ài iōng hū-sò͘ lâi sǹg (<math>q<0</math>), Chiàⁿ, hū tiān-hō mā ē-sái sio-tú, chhun--ê tō kiò-chò '''chēng tiān-hō''' (Eng-gí: net charge). Bô chēng tiān-hō ê mi̍h-kiāⁿ tō hō-chò sī ''tiong-sèng--ê'' (Eng-gí: neutral).
 
==== Tan-ūi ====
Tiān-hō ê [[SI|SI tan-ūi]] sī [[coulomb]], kî-tha ê tan-ūi chhiáⁿ chham-khó [[Tiān-hō#Tan-ūi|tiān-hō ê tan-ūi]].
{{Main|coulomb}}
Tiān-hō ê [[SI|SI tan-ūi]] sī [[coulomb]] (hû-hō: C), chit ê miâ lâi-chū Hoat-kok bu̍t-lí-ha̍k-ka [[Charles-Augustin de Coulomb]]. Coulomb sī chi̍t chióng [[ián-seng tan-ūi]] ē-tàng iōng koh-khah ki-pún ê tan-ūi lâi piáu-ta̍t. In-ūi tiān-hō ê [[liōng-kong]] sī tiān-liû tan-ūi sêng sî-kan tan-ūi, phì-lūn-kóng 1 coulomb = 1 [[ampere]] × 1 [[bió]].
 
Tû-liáu coulomb, tiān-hō koh ū chi̍t-kóa-á pa̍t-ê tan-ūi.
 
* Tī bu̍t-lí kap hòa-ha̍k, ū-sî ē iōng [[ki-pún tiān-hō]] <math>e</math> chò tan-ūi.
* Tī [[tiān-hòa-ha̍k]], ē iōng [[Faraday siông-sò͘]] tāi-piáu chi̍t [[Mol|mole]] tiān-chú ê tiān-liōng.
* Tī [[tiān-ki kang-têng]], [[ampere-tiám-cheng]] (A'''⋅'''h) ia̍h hô-ampere-tiám-cheng (mA'''⋅'''h) khah chia̍p teh iōng, chhiūⁿ chi̍t lia̍p AA-hêng [[ta-tiān-tî]] ê tiān-liōng chha-put-to ū 2 kàu 3 A'''⋅'''h.
 
=== Tiān-hō siú-hêng ===
Tiān-hō sī iû [[chhù-goân-chú lia̍p-chú]] só͘ chah--ê. It-poaⁿ bu̍t-chit ê chiàⁿ tiān-hō kap hū tiān-hō hun-pia̍t sī [[chit-chú]] kap [[tiān-chú]] só͘ chah--ê. Chit-chú ê tiān-liōng sī <math>+e</math>, tiān-chú ê tiān-liōng sī <math>-e</math>.
 
=== KauTiān-hō͘ chokhun-iōngpò͘ ===
{{Main|tiān-chû-la̍t}}
Tiān-hō ē thàu-kòe [[tiān-chû-tiûⁿ]] lâi kap pa̍t-ê tiān-hō ū kau-hō͘ chok-iōng, che tō sī [[tiān-chû-la̍t]], mā sī sì chióng [[ki-pún-la̍t]] chi it. Tiān-chû-tiûⁿ pau-koa [[tiān-tiûⁿ]] kap [[chû-tiûⁿ]]. Kan-ta chēng-chí ê tiān-hō tō ē tī sì-chiu sán-seng tiān-tiûⁿ, teh tín-tāng ê tiān-hō chiah ē sán-seng chû-tiûⁿ. [[Tiān-liû]] ê pún-chit sī tiān-hō ê liû-tōng.
 
=== Tiān-hō ê Kau-hō͘ chok-iōng ===
== Tan-ūi ==
{{Main|tiān-chû-la̍t}}
Tiān-hō ê [[SI|SI tan-ūi]] sī [[coulomb]] (hû-hō: C), chit ê miâ lâi-chū Hoat-kok bu̍t-lí-ha̍k-ka [[Charles-Augustin de Coulomb]]. Coulomb sī chi̍t chióng [[ián-seng tan-ūi]] ē-tàng iōng koh-khah ki-pún ê tan-ūi lâi piáu-ta̍t. In-ūi tiān-hō ê [[liōng-kong]] sī tiān-liû tan-ūi sêng sî-kan tan-ūi, phì-lūn-kóng 1 coulomb = 1 [[ampere]] × 1 [[bió]].
Tiān-hō ē thàu-kòe [[tiān-chû-tiûⁿ]] lâi kap pa̍t-ê tiān-hō ū kau-hō͘ chok-iōng, che tō sī [[tiān-chû-la̍t]], mā sī sì chióng [[ki-pún-la̍t]] chi it. Tiān-chû-tiûⁿ pau-koa [[tiān-tiûⁿ]] kap [[chû-tiûⁿ]]. Kan-ta chēng-chí ê tiān-hō tō ē tī sì-chiu sán-seng tiān-tiûⁿ, teh tín-tāng ê tiān-hō chiah ē sán-seng chû-tiûⁿ. [[Tiān-liû]] ê pún-chit sī tiān-hō ê liû-tōng.
 
Tī bu̍t-lí kap hòa-ha̍k, ē iōng [[ki-pún tiān-hō]] <math>e</math> chò tan-ūi. Tī tiān-hòa-ha̍k, ē iōng [[Faraday siông-sò͘]] tāi-piáu chi̍t [[Mol|mole]] tiān-chú ê tiān-liōng. Tī [[tiān-ki kang-têng]], ampere-tiám-cheng (Ah) chit ê tan-ūi mā tiāⁿ-tiāⁿ ū lâng teh iōng.
 
== Le̍k-sú ==
 
== Tiān-liû ==
[[Tiān-liû]] ê pún-chit sī tiān-hō ê liû-tōng.
 
== Sok-pa̍k tiān-hō kap Chūchū-iû{{stub}} tiān-hō ==
[[Category:Chēng-tiān-ha̍k]]
[[Category:Tiān-chû-ha̍k]]
83

次編輯

Sûn-lám me-niú