"tóng-àn thó-lūn:Ka-ka-a.jpg" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
Goân-chok-chiá ê tông-ì
(Goân-chok-chiá ê tông-ì)
Tùi Wikipedia lâi kóng, "[[chū-iû]]" (free) siōng tiōng-iàu ê ì-gī (góa jīn-ûi) sī ē-sái chāi lâng hoat-hêng (pau-koah siang-gia̍p ê lō·-iōng). Pán-koân (copyright) ū hòng-khì bô, sī lēng-gōa 1 hāng tāi-chì; lí-lūn-siōng goân-chok-chiá ē-sái mài hòng-khì. Siu-kái-koân (pau-koah hòng-tōa, sok-sió?)...góa khah bô chheng-chhó. Kóng--khí-lâi "chū-iû" iah-sī [[copyleft]] ê khài-liām bô hó soat-bêng; che kah lán ê siau-hùi siā-hōe ê kè-ta̍t-koan chha chin chē, iông-ī gō·-kái. [[User:A-giâu|A-giâu]] 07:48, 5 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
: Ū ke khah liáu-lái--tām-po̍h-á. Tú-chiah khì [[Wikimedia Commons]] chiah chù-ì tio̍h, sui-bóng hia ê tô· iû-goân sī "some rights reserved", m̄-koh in bô "nc-nd" ê hān-chè. Góa siūⁿ, seng kā chit-tiuⁿ siōng thâi-tiāu. Goân-chok-chiá hia góa chiah-koh lâi mn̄g khòaⁿ-māi.--[[User:A-kun--a|A-kun--a]] 09:10, 5 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
::Pò-kò! Goân-chok-chiá í-keng tông-ì hòng-khì nc-nd ê hān-chè (tī-chia: [http://www.socialforce.tw/blog/blog_7757__6344.html#comment_3009]). Chhiáⁿ-mn̄g sī ań-ne tō ē-sái, ah-sī kóng koh ài siáⁿ-mi̍h khah chèng-sek ê siaⁿ-bêng?? Ló·-la̍t!--[[User:A-kun--a|A-kun--a]] 08:50, 6 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
184

次編輯

Sûn-lám me-niú