"It-lúi-chhiú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
Chhú-siau 2804:D55:5295:F200:F50A:41A:6BF2:9D9D ê siu-kái, kái tńg khì Iakiu2015 siōng bóe ê siu-tēng-pún
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê 已被回退
~ (Chhú-siau 2804:D55:5295:F200:F50A:41A:6BF2:9D9D ê siu-kái, kái tńg khì Iakiu2015 siōng bóe ê siu-tēng-pún)
 
[[File:Baseball 1B.svg|right|250px]]
svgright250px-iông khah só-í lóng khah chia lêng-lek khah hó ê kiû-oân lâi tam-jīm. Lāi-iá ê siú-pī tiong in-ūi siū-tio thoân-kiû hong-hiòng ê éng-hióng, kan-na it-lúi-chhiú
'''It-lúi-chhiú''' ([[Hàn-jī]]: 一壘手; [[Eng-gí]]: {{lang|en|''first baseman''}}; [[sok-siá]] tāi-bé: '''1B'''; kì-lo̍k tāi-bé: '''3''') sī [[iá-kiû]] pí-sài tiong, hū-chek hông-siú [[it-lúi]] ê kiû-oân. It-lúi-chhiú ê chit-chek chú-iàu sī ài chiap-pó͘ chhut-hiān tī it-lúi hù-kīn ê kek-kiû, iáu-ū chiap-pó͘ lâi-chū kî-thaⁿ siú-pī kiû-oân ê thoân-kiû, chìn-chi̍t-pō͘ [[chhì-sat (iá-kiû)|chhì-sat]] he̍k-chiá [[chhiok-sat]] beh chiūⁿ it-lúi ê [[cháu-lúi|cháu-lúi-oân]]. It-lúi-chhiú siong-tùi kî-thaⁿ [[lāi-iá-chhiú]], i-ê siú-pī lōe-iông khah khin-sang, só͘-í lóng khah chia̍p iû táⁿ-kek lêng-le̍k khah hó ê kiû-oân lâi tam-jīm. Lāi-iá ê siú-pī tiong, in-ūi siū-tio̍h thoân-kiû hong-hiòng ê éng-hióng, kan-na it-lúi-chhiú sī sek-ha̍p [[bái-chhiú]] kiû-oân lâi hông-siú ê ūi-tì.<ref>{{台灣棒球維基館|一壘手|It-lúi-chhiú}}</ref>
== Siong-koan ==
* [[Lāi-iá]]
* [[Lāi-iá-chhiú]]
== Chham-khó ==
{{reflist}}
{{baseball-stub}}
{{Iá-kiû ūi-tì}}
[[Category:Iá-kiû su̍t-gí]]
[[Category:Iá-kiû ūi-tì]]
4

次編輯

Sûn-lám me-niú