"Wikipedia:Wikipedians" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
'''Wikipedian''', ì-sù sī ūi [[Wikipedia]] pian-siá tiâo-bo̍k ê lâng. Mā ū lâng kóng '''Wikipedist''', to̍h- chhin-chhiūⁿ kî-tataⁿ [[pek-kho-choân-su]] ê pian-chiá (encyclopedist) kâng-khuánkhoán. M-ko "-ian" līnglēng-guāgoā kó-ū chi̍t-tīn lâng cho-chêng siā-kûn ê ì-sù.
 
<!---維基百科人(Wikipedians),簡稱維基人,是為維基百科全書編寫條目的人。也有人說「維基百科編者」(Wikipedist)或「維基編者」是更恰當的稱呼,就好像其他百科全書(encyclopedia)的「編者」(encyclopedist)一樣。然而,以「人」字結尾是有作為團隊或社群一員的意涵。因此從這個觀點看,維基人是指組成「維基社群」的人。關於維基社群的更多內容,可以參見元維基上的維基社群(英文)。維基人的用戶數目現已超過18萬,且不包括眾多未註冊的匿名貢獻者。關於維基百科的更詳細統計資料,可以參見Wikipedia:統計。維基人的地域分佈情況見Wikipedia:維基人分佈圖。--->
匿名使用者

Sûn-lám me-niú