"Bân-lâm" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
'''Bân-lâm''' sī Tiong-kok tāi-lio̍k [[Hok-kiàn|Hok-kiàn-séng]] lâm-pō· ê tē-khu. Bân-lâm tē-khu, pau-koat [[Chiang-chiu]], [[Ē-mn̂g]], [[Chôan-chiu]] chit saⁿ-ê [[tē-kip-chhī]] (地級市), m̄-koh Bân-lâm pún-sin bô sǹg-sī 1 ê hêng-chèng tan-ūi.
 
== Tē-lí ==
'''Bân-lâm Hā-Chiang-Chôan saⁿ-kak-chiu''', tiàm-tī [[Tiong-kok]] tang-lâm iân-hái, hái-he̍k khui-khoah, hái-hōaⁿ-sòaⁿ oan-oan-oat-oat, kúi-ā-pah kong-lí tn̂g. Tùi siōng pak-pêng ê [[Hūi-oaⁿ]]-kōan kàu-kah siōng lâm-pêng ê [[Tang-soaⁿ]]-kōan, hun-sòaⁿ tio̍h 1-ê sòa 1-ê iu-liông ê thian-jiân hái-káng.
 
== Bân-lâm bûn-hòa ==
*[[Bân-lâm bûn-hòa]]
**[[Bân-lâm-gí]]
**[[Im-ga̍k]]
***[[Hō-ló bîn-kan im-ga̍k]]
***[[Bân-lâm koa]]
**[[Hì-khiok]]
***[[Koa-á-hì]]
***[[Hiong-kio̍k]]
***[[Ko-kah-hì]]
***[[Pò·-tē-hì]]
***[[Ka-lé-hì]]
***[[Lâm-koán-hì]] (Lê-hn̂g-hì)
匿名使用者

Sûn-lám me-niú