"Sim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
'''Sim''', sī [[lâng]] ū--ê, [[ba̍k-chiu]] khoàⁿ-bē-tio̍h--ê, lán lâng ê [[lí-sèng]] ia̍h [[kám-chêng]], [[sim-chêng]] kap [[ì-hiòng]] só· tī-leh ê 1-ê thiu-siōng ê só·-chāi. [[Jîn-lūi]] lia̍h-goā ê [[tōng-bu̍t]] kap [[si̍t-bu̍t]] sī m̄-sī ū sim, che hām sim ê [[tēng-gī]] kāng-khoán, lóng sī chin oh kóng ê būn-tê.
 
Kan-taⁿ lia̍h Sim pún-sin chò tēng-gī sī bô-hoat-tō· ū--ê, sim sī [[oa̍h-mi̍h]] siōng-kài bî-biáu ê 1-hāng tāi-chì iā-kú-káⁿ. In-ūi sim bô it-tēng ê chōng-thài, tiāⁿ-tiāⁿ teh piàn-hoà, chiah-êsim ê tāi-chì tio̍h thàu-koè jio̍k-thé téng-téng goā-khaú ê piáu-hiān chiah ē-tàng chiáng-ak.
 
Tng lâng(he̍k-chiá-sī pa̍t-hāng ū sim ê oa̍h-mi̍h) teh su-khó kap chò koat-tēng ê sî, sim tō ū oa̍h-tōng, m̄-koh tō-chún sím-mi̍h lóng m̄-chò, sim kiám-chhái oan-nā ē oa̍h-tōng, tì-sú tùi chit-ê ū sim ê chú-thé lâi kóng, soah bē-tàng chin giâm-gâi chiáng-ak ta̍k-sî-chūn sim ê chōng-thài.
1,082

次編輯

Sûn-lám me-niú