"Tiong-kok tāi-lio̍k" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
'''Tiong-kok tāi-lio̍k'''/'''Tn̂g-soaⁿ''' ([[Hàn-jī]]: 唐山, mā ū lâng siá-chò 長山) chí [[Hiong-káng]] kap [[Ò-mn̂g]] í-gōa [[Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok]] si̍t-chāi thóng-tī ê kî-thaⁿ tē-khu, mā bô pau-hâm [[Tâi-oân]], [[Phêⁿ-ô͘]], [[Kim-mn̂g]], kap [[Má-chó͘]]. Tn̂g-soaⁿ sī ùi [[Tiong-kok]] chhian-sóa kàu kî-thaⁿ [[kok-ka]] ê kiâu-bîn hām in ê kiáⁿ-sun kòan-sì ēng lâi kiò Tiong-kok ê thé-hō. Chit-ê thé-hō tī [[Tâi-ôan]] kap [[Tang-lâm-a]] siōng-chia̍p thiaⁿ-tio̍h.
 
==Koh khòaⁿ ==
" Tông-tiâu " ( Hàn-jī: 唐朝 ) sī Tiong-kok [[le̍k-sú]]-siōng ê 1 ê chiâⁿ kiông chiâⁿ lè-táu ê tiâu-tāi. Só·-í āu--lâi tiāⁿ-tiāⁿ kap " Hàn "( 漢 ) chò-hóe hō· lâng the̍h lâi tòng-chò Tiong-kok ê thé-hō.
*[[Tn̂g-soaⁿ]]
 
" Tn̂g " kî-si̍t tō sī " 唐 " chit-ê Hàn-jī ê Hō-ló pe̍h-ōe-im, kau-ki-liân ê sû koh ū " [[Tn̂g-lâng]] " ( 唐人 ), " [[Tn̂g-jī]] " ( 唐字 ), " Tn̂g-ōe Hàn-jī " ( 唐話漢字 ) téng-téng.
 
" [[Soaⁿ]] " ( 山 ) tī chit-ê sû lāi-té pēng m̄-sī " soaⁿ-thâu", " soaⁿ-lūn " ê ì-sù, Hō-ló pō·-pêng mā ēng " soaⁿ " lâi kóng " lio̍k-tē " he̍k-chiá sī " só·-chāi ", pí-lūn-kóng " khí-soaⁿ / chiūⁿ-soaⁿ " sī ùi [[hái]]--ni̍h khí-lih lio̍k-tē, " gōa-thâu-soaⁿ " sī kóng kò·-hiong í-gōa ê só·-chāi.
 
" Tn̂g-soaⁿ " chit-ê ho·-im tō chhin-chhiūⁿ thâu-chêng só· kóng--ê, sī " 唐山 " chit-2-ê hàn-jī ê Hō-ló pe̍h-ōe-im. In-ūi " Tn̂g "( 唐 ) chit-ê pe̍h-ōe-im sù-siông khah bô teh kóng, tì-sú ū lâng gō·-hōe, kā " Tn̂g-soaⁿ " ê hàn-jī siá-chò " 長山 ", sīm-chì soah éng-hióng tio̍h [[Hak-fa]]. Hak-fa khip-siu chit-ê Hō-ló sû ê sî, ho·-im choaⁿ-á cho̍ah tùi " 長山 " khì.
 
[[Category:Bûn-hoà]]
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú