"Iōng-chiá:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
Góa sī chia ê koán-lí-goân chi it / I'm an administrator for this wiki project.
 
*[[User:Luuva/SBP1]]
<table width="99%" align="center">
*[[User:Luuva/SBP2]]
<td width="30%">
*[[User:Luuva/SBP3]]
<div style="margin:3px auto; padding: 23pt; background-color:#ED4618;">
<table align="center" width="80%" style="background-color:#FEF5C6; padding:0.1em;">
<td align="center">[[User:Luuva/SBP1|<span style="color:#ED4618;">▉</span>]]</td>
</table>
</div>
</td>
<td width="30%">
<div style="margin:3px auto; padding: 23pt; background-color:#EDA618;">
<table align="center" width="80%" style="background-color:#FEF5C6; padding:0.1em;">
<td align="center">[[User:Luuva/SBP2|<span style="color:#EDA618;">▉</span>]]</td>
</table>
</div>
</td>
<td width="30%">
<div style="margin:3px auto; padding: 23pt; background-color:#F0CF6C;">
<table align="center" width="80%" style="background-color:#FEF5C6; padding:0.1em;">
<td align="center">[[User:Luuva/SBP3|<span style="color:#F0CF6C;">▉</span>]]</td>
</table>
</div>
</td>
</table>

Sûn-lám me-niú