"Khí-khún-pan" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
Tī soah--lo̍h-khì kúi-kang, gê-khún-pan ê sè-khún sò·-liōng kè-siok chēng-ka, Gram-im-sèng ê ''cocci'' kap Gram-iông-sèng chham Gram-im-sèng ê ''rods'' ham ''filaments'' lóng-ū--á.
3 lé-pài liáu-āu, ''filamentous organisms'' ū bêng-hián ê chēng-ka, iû-kî sī tī gê-gîn ê piⁿ--á. Gê-khún-pan ê sè-khún ê tāi-siā sán-bu̍t ē chhiok-chìn siok-chú (宿主) cho·-chit ê sìm-chhut chok-iōng (滲出作用, ''exudation'') kap PMN (多形細胞核顆粒球,''polymorphonuclear granulocytes'') ê chhian-î. Che sī khí-hōaⁿ siūⁿ-beh ûi-tó· ji̍p-chhim ê sè-khún ê hoat-iām hoán-èng. Khí-hōaⁿ hoat-iām ná-lâi ná giâm-tiōng, chiap-ha̍p siōng-phôe (接合上皮, ''juntional epithelium'') sòng-sit pō·-hūn ê nn̂g-sèng, sú-tit sè-khún ē-tàng chhim-ji̍p chhùi-khí kap siōng-phôe chi-kan. Gê-gîn lak-tē-á (牙齦囊袋, ''gingival pocket'') chôaⁿ lâi hêng-sêng.
 
== Iú-lī gê-khún-pan tui-chi̍p ê siâng-kìⁿ in-sò· ==
 
*Khí-hōaⁿ-téng kap khí-hōaⁿ-té [[khí-tái]](齒滓,齒石,牙結石,''calculus'')
*Gê-kut-chit gê-iū-chit kau-kài(牙骨質牙釉質交界,''cementoenamel juntional'')
*Chhùi-khí ê li̍h-phāng kap hoat-io̍k kau(''fissures and grooves'')
*Khí-kún-pō· kap khí-kin chiù-khí(齒頸部佮齒根蛀齒,''cervical and root caries'')
*Chhùi-khí pâi-lia̍t bô chéng-chê(''crowding'')
*Iōng chhùi chhoán-khùi(''mouth breathing'')
 
== Iú-lī gê-khún-pan tui-chi̍p ê i-goôn-sèng(''iatrogenic'')in-sò· ==
*Chhiong-thiām-bu̍t(充填物,''filling'')
*Siu-ho̍k-thé(''restorations'') kap khí-lông(''crowns'')ê gōa-hiân pian-iân(''overhanging margins'')
匿名使用者

Sûn-lám me-niú