"Iōng-chiá thó-lūn:Sdf" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
 
 
Lí hó, tāi-seng kám-siā lí chòe-kīn tī Holopedia chhòng-kiàn chōe-chōe [[tiān-sī-kio̍k]] hong-bīn ê sin bûn-chiuⁿ! Chia ū kúi-nā-ê kiàn-gī hō͘ lí chò chham-khó:
#Jû-kó lí ū ì-goān kè-sio̍k pang-chō͘ Holopedia chhòng-kiàn chōe-chōe tiān-sī-kio̍k hong-bīn ê bûn-chiuⁿ, chhiáⁿ sú-iōng POJ lâi choān-siá i-ê miâ-chheng; lōe-iông mā chīn-liōng sú-iōng POJ, Tâi-lô mā-sī ē-sái, tan-sī chhian-bān m̄-thang 2 chióng sio-lām. Jû-kó beh iōng Tâi-lô siá, mā mâ-hoân án-ne kiàn-li̍p bûn-chiuⁿ liân-kiat: '''<nowiki>[[POJ miâ|Tâi-lô miâ]]</nowiki>'''.
#Jû-kó lí ū ì-goān beh chiūⁿ-bāng sin bûn-chiuⁿ ê tiān-sī-kio̍k hái-pò, ē-ēng tī [[Wikipedia:Chhiūⁿ-bāng]] chhiūⁿ-bāng ha̍p-lí sú-iōng ê tòng-àn; jiân-āu ka-thiam [[Pang-bô͘:Non-free poster]], chiū chhin-chhiūⁿ Tiong-bûn pán-pún án-ne.--[[Iōng-chiá:S205643|S205643]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:S205643|對話]]) 2015-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài 3) 13:50 (UTC)

Sûn-lám me-niú