"Pang-bô͘:Navbox" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (Chhú-siau Luuva ê siu-kái, kái tńg khì YiFeiBot siōng bóe ê siu-tēng-pún)
--><table cellspacing="0" class="nowraplinks {{#if:{{{title|}}}|{{#switch:{{{state|}}}|plain|off=|<!--
-->#default=collapsible {{#if:{{{state|}}}|{{{state|}}}|autocollapse}}}}}} {{#switch:{{{border|{{{1|}}}}}}|<!--
-->subgroup|child|none=navbox-subgroup" style="width:100%auto;{{{bodystyle|}}};{{{style|}}}|<!--
-->#default=" style="width:100%auto;background:transparent;color:inherit}};{{{innerstyle|}}};"><!--
 
 
-->{{#if:{{{title|}}}|<tr>{{#if:{{{titlegroup|}}}|<!--
--><td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{titlegroupstyle|}}}">{{{titlegroup|}}}</td><!--
--><th style="border-left:2px solid #fdfdfd;width:100%auto;|<th style="}}{{{basestyle|}}};{{{titlestyle|}}}" <!--
-->colspan={{#expr:2{{#if:{{{imageleft|}}}|+1}}{{#if:{{{image|}}}|+1}}{{#if:{{{titlegroup|}}}|-1}}}} <!--
-->class="navbox-title"><!--
-->{{#if:{{{group1|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group1style|}}}"><!--
-->{{{group1}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{oddstyle|}}};{{{list1style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|even|{{{evenodd|odd}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{list1padding|{{{listpadding|0em 0.25em}}}}}}">}}{{{list1|}}}{{#if:{{{list1|}}}|</div></td><!--
-->{{#if:{{{group2|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group2style|}}}"><!--
-->{{{group2}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{evenstyle|}}};{{{list2style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|odd|{{{evenodd|even}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">}}{{{list2|}}}{{#if:{{{list2|}}}|</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group3|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group3style|}}}"><!--
-->{{{group3}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{oddstyle|}}};{{{list3style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|even|{{{evenodd|odd}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">}}{{{list3|}}}{{#if:{{{list3|}}}|</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group4|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group4style|}}}"><!--
-->{{{group4}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{evenstyle|}}};{{{list4style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|odd|{{{evenodd|even}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">}}{{{list4|}}}{{#if:{{{list4|}}}|</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group5|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group5style|}}}"><!--
-->{{{group5}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{oddstyle|}}};{{{list5style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|even|{{{evenodd|odd}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">}}{{{list5|}}}{{#if:{{{list5|}}}|</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group6|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group6style|}}}"><!--
-->{{{group6}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{evenstyle|}}};{{{list6style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|odd|{{{evenodd|even}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list6|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group7|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group7style|}}}"><!--
-->{{{group7}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{oddstyle|}}};{{{list7style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|even|{{{evenodd|odd}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list7|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group8|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group8style|}}}"><!--
-->{{{group8}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{evenstyle|}}};{{{list8style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|odd|{{{evenodd|even}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list8|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group9|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group9style|}}}"><!--
-->{{{group9}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{oddstyle|}}};{{{list9style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|even|{{{evenodd|odd}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list9|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group10|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group10style|}}}"><!--
-->{{{group10}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{evenstyle|}}};{{{list10style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|odd|{{{evenodd|even}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list10|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group11|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group11style|}}}"><!--
-->{{{group11}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{oddstyle|}}};{{{list11style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|even|{{{evenodd|odd}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list11|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group12|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group12style|}}}"><!--
-->{{{group12}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{evenstyle|}}};{{{list12style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|odd|{{{evenodd|even}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list12|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group13|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group13style|}}}"><!--
-->{{{group13}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{oddstyle|}}};{{{list13style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|even|{{{evenodd|odd}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list13|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group14|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group14style|}}}"><!--
-->{{{group14}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{evenstyle|}}};{{{list14style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|odd|{{{evenodd|even}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list14|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group15|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group15style|}}}"><!--
-->{{{group15}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{oddstyle|}}};{{{list15style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|even|{{{evenodd|odd}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list15|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group16|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group16style|}}}"><!--
-->{{{group16}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{evenstyle|}}};{{{list16style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|odd|{{{evenodd|even}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list16|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group17|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group17style|}}}"><!--
-->{{{group17}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{oddstyle|}}};{{{list17style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|even|{{{evenodd|odd}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list17|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group18|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group18style|}}}"><!--
-->{{{group18}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{evenstyle|}}};{{{list18style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|odd|{{{evenodd|even}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list18|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group19|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group19style|}}}"><!--
-->{{{group19}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{oddstyle|}}};{{{list19style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|even|{{{evenodd|odd}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list19|}}}</div></td></tr>}}<!--
-->{{#if:{{{group20|}}}|<td class="navbox-group" style="{{{basestyle|}}};{{{groupstyle|}}};{{{group20style|}}}"><!--
-->{{{group20}}}</td><td style="text-align:left;border-left:2px solid #fdfdfd;|<td colspan=2 style="}}<!--
-->width:100%auto;padding:0px;{{{liststyle|}}};{{{evenstyle|}}};{{{list20style|}}}" <!--
-->class="navbox-list navbox-{{#ifeq:{{{evenodd|}}}|swap|odd|{{{evenodd|even}}}}}"><!--
--><div style="padding:{{{listpadding|0em 0.25em}}}">{{{list20|}}}</div></td></tr>}}<!--
匿名使用者

Sûn-lám me-niú