"Hêng-chèng-īⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
~
==Ti̍t-hat ki-koan==
===Tiong-iong jī-kip ki-koan===
{{col-begin|width=75%}}
{{col-2}}
*Pō͘ (部)
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Lōe-chèng-pō͘|Lōe-chèng-pō͘]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Gōa-kau-pō͘|Gōa-kau-pō͘]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Kok-hông-pō͘|Kok-hông-pō͘]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Châi-chèng-pō͘|Châi-chèng-pō͘]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Kàu-io̍k-pō͘|Kàu-io̍k-pō͘]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Hoat-bū-pō͘|Hoat-bū-pō͘]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Keng-chè-pō͘|Keng-chè-pō͘]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Kau-thong-pō͘|Kau-thong-pō͘]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Bûn-hoà-pō͘|Bûn-hoà-pō͘]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Ōe-seng Hok-lī Pō͘|Ōe-hok-pō͘]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Lô-tōng-pō͘|Lô-tōng-pō͘]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Kho-ki-pō͘|Kho-ki-pō͘]]
 
*Hōe (會)
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Kiâu-bū Úi-oân-hōe|Kiâu-bū Úi-oân-hōe]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Bông-chōng Úi-oân-hōe|Bông-chōng Úi-oân-hōe]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Kok-kun Thè-tû-e̍k Koaⁿ-peng Hú-tō Úi-oân-hōe|Kok-kun Thè-tû-e̍k Koaⁿ-peng Hú-tō Úi-oân-hōe]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Goân-chū Bîn-cho̍k Úi-oân-hōe|Goân-chū Bîn-cho̍k Úi-oân-hōe]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Kheh-ka Úi-oân-hōe|Kheh-ka Úi-oân-hōe]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Kim-iông Kàm-tok Koán-lí Úi-oân-hōe|Kim-iông Kàm-tok Koán-lí Úi-oân-hōe]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Kok-ka Hoat-tián Úi-oân-hōe|Kok-ka Hoat-tián Úi-oân-hōe]]
 
{{col-2}}
 
*To̍k-li̍p ki-koan
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Tiong-iong Soán-kí Úi-oân-hōe|Tiong-iong Soán-kí Úi-oân-hōe]]
:[[Kok-ka Thong-sìn Thoân-pò͘ Úi-oân-hōe]]
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Kong-pêng Kau-e̍k Úi-oân-hōe|Kong-pêng Kau-e̍k Úi-oân-hōe]]
 
*Sú (署)
:[[Hêng-chèng-īⁿ Khoân-kéng Pó-hō͘ Sú]]
:[[Hêng-chèng-īⁿ Hái-hoāⁿ Sûn-hông Sú]]
 
*Úi-oân-hōe (委員會)
:[[Hêng-chèng-īⁿ Lông-gia̍p Úi-oân-hōe]]
:[[Hêng-chèng-īⁿ Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe]]
:[[Hêng-chèng-īⁿ Goân-chú-lêng Úi-oân-hōe]]
:[[Hêng-chèng-īⁿ Kong-kiōng Kang-têng Úi-oân-hōe]]
 
*Chóng-chhù (總處)
:[[Hêng-chèng-īⁿ Chú-kè Chóng-chhù]]
:[[Hêng-chèng-īⁿ Jîn-sū Hêng-chèng Chóng-chhù]]
 
*Kî-thaⁿ ki-koan
:[[Tiong-hôa Bîn-kok Tiong-iong Gîn-hâng|Tiong-iong Gîn-hâng]]
:[[Kok-li̍p Kò͘-kiong Phok-bu̍t-īⁿ]]
 
===Tiong-iong saⁿ-kip ki-koan===

Sûn-lám me-niú