Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

2013-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2004-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2004-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2004-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2004-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2004-nî 8-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2004-nî 8-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2004-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2004-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)