Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

Iōng-chiá_thó-lūn: A-lú-mih

2020-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 2-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng