Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

2018-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)