Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

2015-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)