Ia̍h le̍k-sú

跳至導覽 跳至搜尋

2020-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)