Iōng-chiá koân-hān koán-lí

跳至導覽 跳至搜尋
選擇使用者  
檢視使用者群組檢視使用者A-lú-mih的使用者權限 thó-lūn | kòng-hiàn

所屬群組: Koaⁿ-liâu, koán-lí jîn-oân

所屬隱含群組: 自動確認的使用者

Ê̤ṳng-hô guòng-âing nĭk-cê

  • 2019-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài 3) 11:09 A-lú-mih thó-lūn kòng-hiàn已將A-lú-mih的使用者群組從Koaⁿ-liâukapkoán-lí jîn-oân更改至介面管理員 (臨時,直到 2019-nî 9-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 11:09), Koaⁿ-liâukapkoán-lí jîn-oân (Su-iàu kái common.css)
  • 2013-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài 3) 15:38 Kaihsu thó-lūn kòng-hiàn已將A-lú-mih的使用者群組從koán-lí jîn-oân更改至koán-lí jîn-oânkapKoaⁿ-liâu
  • 2008-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài 5) 11:13 Kaihsu thó-lūn kòng-hiàn已將A-lú-mih的使用者群組從(無)更改至koán-lí jîn-oân (no objection at vote after several weeks)