Teng-ji̍p

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Thiⁿ ē-kha ê chu-liāu thang khui sin kháu-chō a̍h-sī teng-ji̍p Holopedia.

 
Káⁿ bô kháu-chō?Ka-ji̍p Wikipedia