"Kek-bēng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
('''Kek-bēng''' (革命) chí koân-le̍k ia̍h-sī cho͘-chit kiat-kò͘ ê kin-pún-sèng kái-piàn, chia-ê kái-piàn sī tī siòng-tùi té-chiām ê sî-k… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
'''Kek-bēng''' (革命) chí koân-le̍k ia̍h-sī cho͘-chit kiat-kò͘ ê kin-pún-sèng [[kái-piàn]], chia-ê kái-piàn sī tī siòng-tùi té-chiām ê sî-kan tiong hoat-seng. Lâng tī kái-chō chū-jiân kap kái-chō siā-hōe tiong só͘ chìn-hêng ê tiōng-tāi piàn-kek.
 
Lâng kái-chō chū-jiân ê tiōng-tāi piàn-kek, ū ki-su̍t kek-bēng, sán-gia̍p kek-bēng téng; lâng kái-chō siā-hōe ê tiōng-tāi piàn-kek, iā-chiū-sī siā-hōe kek-bēng. It-poaⁿ lâi kóng, sī chí ùi ē-kha hiòng téng-thâu tùi tong-chiân chè-tō͘ chìn-hêng kin-pún siōng ê piàn-kek. Siā-hōe kek-bēng sī le̍k-sú hoat-tián ê hóe-chhia chhia-thâu ; i siōng-kài chhim-khek ê kin-goân sī seng-sán koan-hē kap seng-sán-le̍k ê mâu-tún. Siong-tùi î kái-kek, he sī ùi téng-thâu hiòng ē-kha ê piàn-kek. Pí-lūn tī chèng-tī chân-bīn siōng, ùi ē-kha hiòng téng-thâu ēng pō-le̍k thui-hoan [[kun-chú choan-chè]], kiàn-li̍p [[bîn-chú]] [[kiōng-hô-chè]], hō-chò "kek-bēng", tān-sī iā ū hô-pêng ê kek-bēng. Tī hiān-chûn ê seng-sán koan-hē chiâⁿ-chò seng-sán-le̍k kè-sio̍k hoat-tián ê giâm-tiōng chiòng-gāi sî, tio̍h iau-kiû thong-kòe kek-bēng, kái-piàn kū ê seng-sán koan-hē kap î-hō͘ chit-khoán kū ê seng-sán koan-hē ê kū téng-chân kiàn-tio̍k, iā-chiū-sī kái-piàn siā-hōe chè-tō͘, kái-hòng pī sok-pa̍k ê seng-sán-le̍k, thui-tōng siā-hōe chìn-chi̍t-pō͘ hiòng-chiân hoat-tián. Tùi-hoán, ùi téng-thâu hiòng ē-kha, ùi tè-ông chè-tō͘ thui-hêng [[kun-chú li̍p-hiàn]] chè-tō͘, chiâⁿ-li̍p bîn-chú [[gī-hōe]], hō-chò [[kái-kek]]. Thong-siông kek-bēng khah kek-chìn kio̍k-lia̍t, ah kái-kek khah pó-siú un-hô. Tī kai-kip siā-hōe lāi, siā-hōe kek-bēng sī kai-kip tàu-cheng ê pit-jiân chhu-sè kap chi̍p-tiong piáu-hiān, thong-siông ài sú-iōng pō-le̍k.
 
Kek-bēng kap khí-sū ia̍h-sī [[hoán-loān]] ū pún-chit-siōng ê hūn-pia̍t, chêng-chiá ê bo̍k-tek sī ūi-tio̍h kái-piàn [[chèng-tī chè-tō͘]], chhut-miâ ê lē ū [[Hoat-kok Kek-bēng]]. Hō͘-chiá sī ūi-tio̍h keng-ōaⁿ tong-chiân ê [[chèng-koân]], m̄-sī chè-tō͘ ê kek-sin, chhin-chhiūⁿ [[Tân Sèng Ngô͘ Kóng chi loān|Tāi-te̍k-hiong Khí-gī]] kap [[N̂g-kin chi loān]]. só͘-í, giâm-keh lâi kóng, Tiong-kok tē-chi̍t tiûⁿ chin-chiàⁿ koh sêng-kong ê chèng-tī kek-bēng sī [[Sin-hāi Kek-bēng]]. Le̍k-sú siōng ū kòe lô͘-lē hoán-tùi lô͘-lē-chú ê kek-bēng, lông-bîn hoán-tùi tē-chú kai-kip ê kek-bēng, chu-sán kai-kip kek-bēng kap bû-sán kai-kip kek-bēng.
11,927

次編輯

Sûn-lám me-niú