"He̍k-chheⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
[[File:Solar_planets.jpg|framed|Thài-iông-hē ê he̍k-chhēⁿ (IAU, 2006), chiàu toā-sè pí-lē oē, siōng téng-koân sī ji̍t-thaû ê chi̍t-su̍t-á-kiáⁿ]]
 
'''He̍k-chheⁿ''' (惑星, [[Eng-gí|Eng.]]: ''planet'') sī tī [[kúi-tō]] leh se̍h [[chheⁿ]] ê [[chheⁿ-thé]], m̄-koh i pún-sin m̄ sī [[chheⁿ]], mā m̄ sī [[tn̂g-boé-chheⁿ]]. He̍k-chheⁿ mā ū lâng kóng chò '''hêng-seng''' (行星), '''hêng-chheⁿ''', '''hêng-chhiⁿ''', '''he̍k-chhiⁿ'''.
 
[[Hi-lia̍p-gí]] kā he̍k-chheⁿ hō-chò ''πλανήτης'', ''planētēs'', ì-sù sī tī thiⁿ-téng pha-pha-chaú ê [[lô-hàn-kha]].
 
He̍k-chheⁿ ê tēng-gī chāi-lâi lóng ū cheng-gī, ū-ê thian-bûn-ha̍k-ka kiàn-gī [[Mê-ông-chheⁿ]] mài sǹg chò [[thài-iông-hē]] ê he̍k-chheⁿ, ū-ê kóng ài koh cheng-ka kaù 15, 20, sīm-chì koh-khah chē. [[Kok-chè Thian-bûn Chó͘-ha̍p]] (''International Astronomical Union'') tī 2006 nî koat-gī kā [[Mê-ông-chheⁿ]] lia̍t chò [[é-he̍k-chheⁿ]], khiā kóng lán khiā ê [[thài-iông-hē]] (''solar system'') ū 8 lia̍p he̍k-chheⁿ.
匿名使用者

Sûn-lám me-niú