"Chong-kàu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Religionsmajoritaries.png|thumb|380[[File:Religionsmajoritaries.png|thumb|380px|]]px|]]
[[File:ReligijneSymbole.svg|thumb|]]
'''Chong-kàu''' sī in-ūi tùi [[sîn]], [[Siōng-tè]], chhiau-thoat ê [[chûn-chāi]], sîn-sèng ê mi̍h téng-téng ê [[sìn-gióng]], hō·-siōng kiat-ha̍p (hām chhiau-thoat ê tùi-siōng ê koan-hē), saⁿ-kap oa̍h-tōng (pí-lūn lé-pài téng-téng), sán-seng chè-tō· kap cho·-chit ([[biō-sī]], [[kàu-hoē]] téng-téng), che kui-ê thāi-tō·, koan-hē, cho·-chit ê chóng-chheng.
 
匿名使用者

Sûn-lám me-niú