"Thó-lūn:Biān-chek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
(Bīan-chek vs. bīn-chek)
 
Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián (bāng-lō· "Tâi-Tâi pán") kan-taⁿ ū kì-chài "biān-chek", bô "bīn-chek". M̄-koh góa khoàⁿ bē-chhut "bīn-chek" tó-ūi ū m̄-tio̍h, ke̍k-ke sī bûn-pe̍h-chha nā-niā. [[User:A-giâu|A-giâu]] 13:13, 20 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
 
:Che sī ēng-hoat (''usage'') ê būn-tê. Chin-chōe ê chôan-iú bêng-sû lóng sī it-kòan ēng hit-ê sio̍k-tī kiò-chòe "Hàn-bûn" ê im. Chhin-chhiūⁿ "人口" èng-kai thak-chòe "jîn-kháu", bô lâng kóng "lâng-kháu", sui-jiân "人" chit-jī ū nn̄g-chióng ''tio̍h'' ê tha̍k-hoat. Siāng-khóan án-ni "biān-chek" nā tha̍k-chò "bīn-chek" ia̍h ē thiaⁿ-tio̍h chin kî-koài, bōe sūn-ní. Nā jī-tián kì-jiân siá án-ni, khó-lêng tio̍h chiàu án-ni khah sūn.
:Lēng-gōa chi̍t tiám chiū-sī, chit-ê sī chi̍t-ê pek-kho chôan-su, só·-í góa siūⁿ, nā ē-tàng, lán iû-goân chīn-liōng ēng khah bûn ê ōe lâi piáu-ta̍t sī khah hó. --[[User:HYC|HYC]] 03:39, 21 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
58

次編輯

Sûn-lám me-niú