"tóng-àn thó-lūn:Ka-ka-a.jpg" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~無編輯摘要
無編輯摘要
: Án-ne, hiān-chú-sî chit-tiuⁿ m̄-tō ài thiat-tiāu? Góa mā ū siūⁿ-tio̍h khǹg-tī wiki ê tô· chhin-chhiūⁿ ài hòng-khì pán-khoân(?), sûi-chāi lâng siu-kái? Góa ū seng tit-tio̍h goân chok-chiá ê tông-ì ([http://www.socialforce.tw/blog/blog_7757__6344.html]), m̄-koh, góa ka-tī si̍t-chāi tùi copyright ê 1-kóa-á kui-hoān bô chin liáu-kái, mā m̄-chai goân chok-chiá sī m̄-sī liáu-kái i ê chok-phín khǹg khí-lâi wiki ê ì-gī. Lô-hoân A-giâu hiaⁿ chí-tiám--1-ē, nā ū-iáⁿ bô sek-ha̍p khǹg chit-tiuⁿ, góa chiah koh lâi-khì mn̄g goân-chok-chiá ê ì-kiàn khòaⁿ-māi?--[[User:A-kun--a|A-kun--a]] 06:12, 5 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
Tùi Wikipedia lâi kóng, "[[chū-iû]]" (free) siōng tiōng-iàu ê ì-gī (góa jīn-ûi) sī ē-sái chāi lâng hoat-hêng (pau-koah siang-gia̍p ê lō·-iōng). Pán-koân (copyright) ū hòng-khì bô, sī lēng-gōa 1 hāng tāi-chì; lí-lūn-siōng goân-chok-chiá ē-sái mài hòng-khì. Siu-kái-koân (pau-koah hòng-tōa, sok-sió?)...góa khah bô chheng-chhó. Kóng--khí-lâi "chū-iû" iah-sī [[copyleft]] ê khài-liām bô hó soat-bêng; che kah lán ê siau-hùi siā-hōe ê kè-ta̍t-koan chha chin chē, iông-ī gō·-kái. [[User:A-giâu|A-giâu]] 07:48, 5 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
: Ū ke khah liáu-lái--tām-po̍h-á. Tú-chiah khì [[Wikimedia Commons]] chiah chù-ì tio̍h, sui-bóng hia ê tô· iû-goân sī "some rights reserved", m̄-koh in bô "nc-nd" ê hān-chè. Góa siūⁿ, seng kā chit-tiuⁿ siōng thâi-tiāu. Goân-chok-chiá hia góa chiah-koh lâi mn̄g khòaⁿ-māi.--[[User:A-kun--a|A-kun--a]] 09:10, 5 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
184

次編輯

Sûn-lám me-niú