"Tân Ta̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
[[1967 nî]], [[im-ga̍k-ka]] [[Sú Ûi-liōng]](史惟亮) kap [[Khó͘ Chhiâng-hūi]](?)(許常惠) tâⁿ-teh chìn-hêng tē 1?/2? pái ê tâi-ôan bîn-kan koa-iâu chhái-chip ūn-tōng.
In chhàu-tú-khám hoat-hiān sî tong 62 hè ê Tân Ta̍t. Hit sî Tân Ta̍t sió-khóa-á ū nî-hè--a, jî-chhiáⁿ ba̍k-chiu pòaⁿ chhiⁿ-bîⁿ, sin-khu m̄ tài-chi̍t. I chhiùⁿ-koa ê koa-siaⁿ chiāⁿ chhi-liông, chhiùⁿ ê koa-sû koh ū si ê khì-bī, ka go̍eh-khîm phòe-tah khì-lâi, I ê ián-chhiùⁿ ōe-sài kóng kám-chêng chin hong-phài. Chi̍t-koa im-ga̍k-ka iau-chhiáⁿ Tân Ta̍t kàu Tâi-pak ián-chhut kap chiap-siū hóng-mn̄g, kiat-kó siū-tio̍h ta̍k-ke ê hoan-gêng. Tiān-sī kap pò͘-chóa lóng ū pò͘, mā ū lo̍k chi̍t-koa choan-chip. Kî-tiong siōng ū miâ ê, tio̍h-sī '''su Su-siáng -ki'''.
 
Im-ga̍k-ka Sú Ûi-liōng bat kóng:"I sī chi̍t-ê chò-khiok-ka, in-ùi i ài sek-èng koa-sû, ū hoat-tō͘ chū-iû ê siu-kái í-keng ū ê khiok. I sī chi̍t-ê su-jîn, in-ùi i ōe-sài chit-sî seng-chêng, chhòng-chō o̍ah-thiàu-thiàu ê koa-sû lâi biâu-siá kám-chêng, kóng kó͘ ia̍h-sī kóng tō-lí. I mā sī chū-tâm-chūōe-sài ná chhiùⁿ ná toâⁿ ê ián-chhiùⁿ-ka".
 
== Choan-chip ==
1,295

次編輯

Sûn-lám me-niú