"Kak-tō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Kak-tō͘''' (角度) sī iû nn̄g tiâu sio kau-chhe ê [[ti̍t-chōa]] só͘ chó͘-sêng ê [[kí-hô-ha̍k]] tô͘-àn.
 
== Hun-lūi ==
{| class="wikitable"
!Hōan-ûi (°)
!Miâ
!英語
!一例
|-
| align="center" |{{math|0 < ''θ'' < 90°}}
|'''Jōe-kak'''
|{{en|acute angle}}
|[[tóng-àn:Ángulo_agudo.svg|80x80像素|鋭角]]
|-
| align="center" |{{math|''θ'' {{=}} 90°}}
|'''Ti̍t-kak'''
|{{en|right angle}}
|[[tóng-àn:Ángulo_recto.svg|80x80像素|直角]]
|-
| align="center" |{{math|90° < ''θ'' < 180°}}
|'''Tùn-kak'''
|{{en|obtuse angle}}
|[[tóng-àn:Ángulo_obtuso.svg|80x80像素|鈍角]]
|-
| align="center" |{{math|''θ'' {{=}} 180°}}
|'''Phêng-kak'''
|{{en|straight angle}}<ref name="新英和大辞典" /><ref name="図説_数学の事典" />
|[[tóng-àn:Ángulo_llano.svg|80x80像素|平角]]
|-
| align="center" |{{math|0 &lt; ''θ'' &lt; 180°}}
|'''Loa̍t-kak'''
|inferior angle
|[[tóng-àn:Ángulo_obtuso.svg|80x80像素|劣角]]
|-
| align="center" |{{math|180° &lt; ''θ'' &lt; 360°}}
|'''Iu-kak'''
|{{en|reflex angle}}<ref name="数学辞典_朝倉" /><ref name="新英和大辞典" />
|[[tóng-àn:Ángulo_cóncavo.svg|80x80像素|優角]]
|-
| align="center" |{{math|''θ'' {{=}} 360°}}
|'''Chiu-kak'''
|{{en|perigon, round angle}}<ref name="数学辞典_朝倉" /><ref name="新英和大辞典" />, full angle<ref name="Wolfram" />
|[[tóng-àn:Ángulo_completo.svg|80x80像素|周角]]
|}
{{authority control}}
 
268

次編輯

Sûn-lám me-niú