"Kńg-chiu-ōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
('''Kńg-chiu-ōe''' (廣州話), mā hō-chò '''Kńg-tang-ōe''' (廣東話), '''Kńg-hú-ōe''' (廣府話), '''Oa̍t-gí''' (粵語), '''Kńg-tang Séng-siâⁿ-ōe''' (廣東省城話) kap '''Pe̍h-ōe''' (白話), sī chit-má Hiong-káng kap Kńg-chiu sú-iōng ê Kńg-tang-ōe, chú-iàu hun-pò͘ tī Chu-kang Saⁿ-kak-chiu tē-khu, Hiong-káng, Ò-mn̂g, Oa̍t-tang, Oa̍t-sai, Má-lâi-se-a, Tang-lâm-… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Kńg-chiu-ōe''' (廣州話), mā hō-chò '''[[Kńg-tang-ōe]]''' (廣東話), '''Kńg-hú-ōe''' (廣府話), '''[[Kńg-tang-ōe|Oa̍t-gí]]''' (粵語), '''Kńg-tang Séng-siâⁿ-ōe''' (廣東省城話) kap '''Pe̍h-ōe''' (白話), sī chit-má [[Hiong-káng]] kap [[Kńg-chiu]] sú-iōng ê Kńg-tang-ōe, chú-iàu hun-pò͘ tī [[Chu-kang Saⁿ-kak-chiu]] tē-khu, Hiong-káng, [[Ò-mn̂g]], [[Oa̍t-tang]], [[Oa̍t-sai]], [[Má-lâi-se-a]], [[Tang-lâm-a|Lâm-iûⁿ]], kap Se-iûⁿ ê [[Tn̂g-lâng-ke]].
 
[[Category:Oa̍t-gí]]
296

次編輯

Sûn-lám me-niú