"Iōng-chiá:Cuaxdon" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
| In hùiú lísì<s>n</s> kah liô<s>n</s>sim, || Ин ху̀иу́ ли́сѝӈ ках лиôӈсим, || They are endowed with reason and conscience
|-
| lîꞓiáñ ì<s>n</s>kai í hiañtī kuanhē ê ci<s>n</s>sîn hōsio<s>n</s> tùiŧāi. || Ли̂циáнЛи̂ꚏиáн ѝнкаи и́ хиан̃тӣ куанхē ê циӈси̂н хōсиоӈ ту̀итāи. || and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
|}
 
18,493

次編輯

Sûn-lám me-niú