Siong-koan ê kái-piàn

這是有相接到指定頁(抑是指定分類的所有成員),而且最近家己頁的內容有改過的清單。 遐的頁佇你的監視清單會用粗體 標示。

Choè-kīn ê kái-piàn ê soán-hāng Hían-sī 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ji̍t lāi siōng sin ê 50 | 100 | 250 | 500 hāng kái-piàn
am teng-ji̍p ê iōng-chiá | am bû-bêng-sī | am góa ê pian-chi̍p | hiàn bot kái-ê | am sió siu-kái | 顯示 頁面分類 | hiàn Wikidata
Hián-sī tùi 2023-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài 4) 21:06 kàu taⁿ ê sin kái-piàn
   
 
Ia̍h ê miâ:
Kán-siá lia̍t-toaⁿ:
D
Wikidata siu-kái
!
$1 - sin ia̍h
~
$1 - sió siu-kái
b
$1 - bot ê siu-kái
(±123)
Hit ia̍h kái liáu; cheng-chha ê ūi-goân-cho͘
臨時監視頁面

2023-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)