Thài-ló͘-koh-hō lia̍t-chhia pāi-bé sū-kò͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Taroko-hō lia̍t-chhia pāi-bé sū-kò͘
2021年太魯閣列車出軌事故 01.jpg
Pāi-bé ê Taroko-hō hóe-chhia,
ùi pōng-khang gōa-kháu khòaⁿ kòe-khì.
[[File:Map|200px|upright=1]]
Siông-sè chu-liāu
Li̍t-kî 2021-nî 4-goe̍h chhe-2
09:28 TPS (01:28 UTC)
Tē-tiám Hoa-liân-koān, Siù-lîm-hiong
Chheng-chúi pōng-khang;
Teh Hô-jîn kah Chông-tek chhia-chām chi-kan; lī So͘-ò chhia-chām (51.45 km (31.97 mi) )[1]
Keng-ūi-tō͘ 24°13′02″N 121°41′18″E / 24.217165°N 121.688439°E / 24.217165; 121.688439
Kok-ka Tâi-oân
Lō͘-sòaⁿ Pak-hôe Soàⁿ, Tang-pō͘ Kàn-sòaⁿ
Ún-êng-siong 18x18px|link=Tâi-oân Thih-lō͘|alt=Tâi-oân Thih-lō͘ Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k
Só͘-iú-chiá 18x18px|link=Tâi-oân Thih-lō͘|alt=Tâi-oân Thih-lō͘ Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k
Ho̍k-bū Taroko-hō 408 chhia-chhù
ùi Chhiū-nâ chì Tâi-tang
Sū-kiāⁿ lūi-hêng Pāi-bé, sio-pōng
Khí-in Gî-sū in kang-têng tiàu-hòe-chhia ûi-kui teh pian-pho thêng-chhia, lî-chhiáⁿ bô kò͘-tēng hó, in-chhú chhia-lióng chhu lo̍h-khì thih-ki-lō͘ téng-koân; chō-sêng lia̍t-chhia tui-lòng pāi-bé.[2]
Thóng-kè chu-liāu
Lia̍t-chhia 8-ê chhia-siuⁿ;
Tâi-thih TEM1000-hêng tiān-liân-chhia
(TEMU1013+TEMU1014))
Chhia-lióng 1 (kang-têng tiàu-hòe-chhia)
Sêng-kheh 492[3]
Sêng-bū-goân 4[3]
Sí-bông 49[4]
Tio̍h-siong 216[4]
Chah-ū piau-kì ê siòng-phìⁿ, teh 2019-nî hip--ê.

Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k Taroko-hō 408 chhia-chhù pāi-bé (derailment) sū-kò͘[5], sī 2021 nî 4 goe̍h chhe 2 téng-tàu 9 tiám 28 hun tī Tâi-oân Hoa-lian-koān Siù-lîm-hiong Hô-jîn-toān Chheng-chúi pōng-khang pak-kháu, Tâi-thih Pak-hôe-sòaⁿ ê Taroko Chū-kiông-hō lia̍t-chhia pāi-bé ì-gōa. Chē ū 492 lâng lú-khek ê tē 408 chhia-chhù Taroko Chū-kiông-hō beh keng-kòe Hoa-lian Tōa-chheng-chúi pōng-khang chìn-chêng, lòng--tio̍h 1 tâi ùi soaⁿ-piah lak--lo̍h-lâi ê kang-têng-chhia jiân-āu hoat-seng thoat-khám, chē-chē lú-kheh siak khì chhia-gōa, chō-sêng 51 lâng sí-bông kap 178 lâng siū-siong[6][7][8]. Chit-kái ê sū-kiāⁿ sī Tâi-thih ùi 1948 nî Sin-tiàm-khe-kiô hóe-sio-chhia sū-kiāⁿ liáu-āu siōng giâm-tiōng ê pāi-bé sū-kò͘, sí-bông jîn-sò͘ chhiau-kòe 2018 nî Puyuma lia̍t-chhia pāi-bé sū-kò͘ koh khah chē. Mā-sī ùi 1948 nî Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k sêng-li̍p kap 1949 nî Tiong-hôa-bîn-kok chèng-hú sóa lâi Tâi-oân liáu-āu, siōng giâm-tiōng ê sí-siong sū-kò͘.

Sū-kò͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khí-in (koh iah-bē oân-choân bú-chheng-chhó)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tong-sî Tâi-thih toa chheng-chúi lō͘-tōaⁿ 51K ê só͘-chāi ū Kau-thong-pō gōa-pau ê Sin chheng-chúi pōng-khang ê pōng-khang kang-têng tng-teh chìn-hêng si-kang. Hit-tang-chūn u chi̍t-chiah kang-têng chhia-lióng ûi-kui theng-teh thih-lō͘-piⁿ ê siâ-pho téng-koân. Koh gî-sū bô kah chhiú-tòng giú-khí-lâi, tì-sú kang-têng-chhia chhu-lo̍h-khì thih-ki-lō͘ téng-koân. In-chhú, tì-sú tú-hó ùi Lîn-hô pōng-khang sái-chhut-lâi ê Tarako-hō lia̍t-chhia, hit-tang-chūn lia̍t-chhia koh-beh chìn-ji̍p Chheng-chúi pōng-khang chìn-chêng bô-hoat-tō͘ kah hóe-chhia tóng-á tòng-khí-lâi. Taroki-hō sûi-koh lòng-tio̍h chhu-ê thih-ki-lō͘ téng-koân ê kang-têng-chhia, kui-ê lia̍t-chhia má-siāng pāi-bé koh ti̍t-chiap chhîⁿ-ah kah chhiong-ji̍p-khì pōng-khang lāi-té ê piah-bīn.[9][10]

Kok-ka ūn-su an-choân tiâu-cha úi-goân-hōe piáu-sī tiāu-sū kah kang-te-chhia bô-giú chhiú-tòng ia̍h-sī chhiú-tòng kò͘-chiong lóng-ū khó-lêng, í-keng phài-lâng kóaⁿ-hù hiān-tiûⁿ chhái-chèng. Sú-iōng 3D sàu-biâu, bô-jîn-ki kap kng-ha̍k lûi-ta̍t liap-iáⁿ, ī-kó͘ 3 chì 6 kò-ge̍h ē-sái oân-sêng tiâu-cha pò-kò.[11]

Thih-lō͘ hêng-chhia an-choân 6-nî kè-ōe - pak-hôe-sòaⁿ K51+170~500 soaⁿ-chek pian-pho an-choân hông-hō͘ siat-si kang-têng[12]
Chú-pān ki-koan Kau-thong-pō Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k Hoa-liân kang-bū-toān
Kàm-chō tan-ūi Liân-ha̍p tāi-tē kang-têng kò͘-būn kó͘-hūn iú-hān kong-si
Choan-àn koán-lí Tiong-iām kang-têng kò͘-būn kó͘-hūn iú-hān kong-si
Si-kang chhiúⁿ-siong Tong-sin êng-chō iú-hān kong-si
Hia̍p-le̍k chhiúⁿ-siong Gī-siông kang-chok-siā (Gī-têng êng-chō)
Si-kang kî-kan 2019-nî 04-goe̍h 26-li̍t chí 2021-nî01-goe̍h 20-li̍t
Chia̍t-chí 2021-nî 3-goe̍h-té si̍t-chè chìn-tō͘: 99.30%
Chip-hêng chêng-hêng
Sin chheng-chúi pōng-khang bêng pōng-khang siâ-theⁿ si-chok
Loh-āu goân-in
Si-kang piàn-keng
Goân-in hun-sek
Siâ-theⁿ pō͘-hūn goân-in siat-kè ûi ji̍t-kan si-kang, ūi hû-ha̍p thih-lō͘ hêng-chhia an-choân, iau-kiû sêng-pau-siong kái-chhái iā-kan si-kang, ûi si-kang kî-kan iû goân-pún 1-li̍t 8-sió-sî,
sok-té ûi 1-li̍t 4-sió-sî, í-keng éng-hióng kang-têng chìn-tō͘, siong-koan āu-sio̍k hong-àn í-keng li̍p-àn gián-thó.

Siong-bông[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hoa-liân-koān Chèng-hú Kong-pò͘
Hêng-thài Kok-ka / Tē-khu Sí-bông[13] Tio̍h-siong[14]
Sêng-bū-goân  TWN 2 1
Sêng-kheh  TWN 44 209
 USA 2 -
 FRA 1 -
 JPN - 2
 AUS - 2
 MAC - 1
 PRC - 1[15]
Lóng-chóng 49 216

Sū-kò͘ chhia-siuⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit-ê sū-kò͘ pian-cho͘ TEMU1013+1014 sī 2016-nî cheng-kò͘ ê nn̄g-lia̍t TEMU1000-hêng ê siú-lia̍t. Kat-taⁿ êng-ūn tāi-iok-á ū 5-nî 3 kò-gōa-goe̍h.[16] Tē-8 chhia kàu tē-3 chhia poàn-chia̍t kiōng 5-chhia koh poàn-chia̍t ê chhia-siuⁿ tiâu-teh pōng-khang lāi-té, kî-tiong tē-8 chhia chì tē-5 chhia giâm-tiōng piàn-hêng siū-sún.[17]

Tâi-thih Tarako chū-kiông-hō 408 chhù tong-li̍t sî-khek-pió[18]
Chām-tiám Kàu-chām sî-kan Hoat-chhia sî-kan
Chhiū-nâ 07:11 07:16
Pang-kiô 07:23 07:26
Tâi-pak 07:35 07:40
Siông-san 07:46 07:47
Lia̍t-chhia teh 09:28 hoat-seng ì-gōa
Hoa-liân 09:39 09:42
Gio̍k-lí 10:29 10:31
Tâi-tang 11:10 Chiong-tiám-chām
 
Tē-408 chhù Taroko-hō lia̍t-chhia
Chhiū-nâ, Tâi-pak ê hong-hiòng
Hoa-liân, Tâi-tang ê hong-hiòng→
Chhia 1 2 3 4 5 6 7 8
Hêng-sek TED1013
(Tc)
TEM1025
(M1)
TEP1013
(T)
TEM1026
(M2)
TEM1028
(M1)
TEP1014
(T)
TEM1027
(M2)
TED1014
(Tc)
Tēng-goân 36-lâng 52-lâng 48-lâng 52-lâng 52-lâng 48-lâng 52-lâng 36-lâng
Ūi-tì[17] Chheng-chúi pōng-khang gōa Chheng-chúi pōng-khang lāi
Sū-kò͘ chiōng-hòng[17] Pāi-bé Pāi-bé, sio-pōng giâm-tiōng piàn-hêng
Sū-kò͘ liat-chhia kok chhia-siuⁿ ūi-tì kán-tô͘

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "台鐵太魯閣號事故50死 受困乘客全救出【更新】 | 社會 | 重點新聞 | 中央社 CNA". www.cna.com.tw. goân-loē-iông tī 3 April 2021 hőng khó͘-pih. 3 April 2021 khòaⁿ--ê. 
 2. Amy Chang Chien; Amy Qin (2021-04-02). "台灣發生火車出軌事故,至少36人死亡". 纽约时报. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 當局稱他們仍在調查事故發生的原因,但當地新聞媒體報導稱,火車似乎與一輛工程車相撞,導致脫軌。  (Hàn-gí)
 3. 3.0 3.1 Wang, Cindy (2021-04-02). "High-Speed Train Derails in Taiwan's East Coast, Killing 41". Bloomberg News. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 4. 4.0 4.1 "Death toll in Hualien train crash rises to 51; injuries climb to 186 - Focus Taiwan". focustaiwan.tw. goân-loē-iông tī 3 April 2021 hőng khó͘-pih. 3 April 2021 khòaⁿ--ê. 
 5. "太魯閣號敗馬意外 臺鐵40冬來上嚴重事故" (ēng Tâi-gí). 公視新聞網. 2021-4-2. 2021-4-3 khòaⁿ--ê. 
 6. "太魯閣出軌上修51死! 第6節車廂再發現1完整變形遺體」". ETtoday新聞雲. 2021-04-03. 2021-04-03 khòaⁿ--ê. 
 7. "台鐵司機證實罹難 新婚兩年遺留幼子". 頭條日報 (ēng Hôa-gí). 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 8. Ettoday新聞雲. "太魯閣146傷患分送「3縣市8醫院」 2人不治...最小僅6歲". 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 9. "【獨家/台鐵出軌】致命因曝光!高速行駛遇工程車無預警摔落鐵軌 撞爛車頭第八車廂釀死". 蘋果日報 (ēng Hôa-gí). Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-04-03. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 10. "工程車滑落致太魯閣號出軌增至54死 成台鐵過去40多年最嚴重事故". 頭條日報 (ēng Hôa-gí). 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 11. "台鐵太魯閣號事故查肇因 運安會:工程車手煞車疑未拉或故障[影]". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-04-02. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 12. "標案管理系統". cmdweb.pcc.gov.tw. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2020-02-16. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 13. 鄭瑋奇 (2021-04-03). "台鐵出軌》太魯閣號事故釀51死 王國材:交通部主辦聯合公祭". 自由時報. 
 14. 林敬倫 (2021-04-03). "台鐵出軌》太魯閣號意外51死187傷 最新傷者名單公布". 自由時報. 
 15. 太魯閣事故 國台辦慰問 陸委會感謝:1名中國學生輕傷已出院 新頭殼
 16. "2016.1.12台鐵新購太魯閣號 運抵台中港 TED1013 TED1014". 台湾鉄路管理局. Youtube. 2016-01-12. 
 17. 17.0 17.1 17.2 "【不斷更新】太魯閣撞工程車36死 最慘車廂乘客驚恐「到處都是屍體」". 台灣蘋果日報. 2021-04-02. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-04-02. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 
 18. "列車時刻/車次查詢" (輸入408車次查詢). 交通部臺灣鐵路管理局. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-02-13. 2021-04-02 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 2021 Hualien train derailment