Thó-lūn:Ìn-tō͘ kó͘-tián im-ga̍k

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

印度古典音樂[kái goân-sí-bé]

印度古典音樂的原起頭,會當逐去到上古早的經典,也就是印度教傳統的一部份:Vadas,Vedas kāng-cháng四本冊內底的一本:Samaveda,用誠長的文字來講著音樂,印度古典音樂一起khiàn是用來幫贊坐禪的,怹相信音樂透過號做"Kindalini"的手路,無仝款的旋律(raga)就會去影響無仝款的查克拉(chakra;心情抑能量的中心)。

印度古典音樂嘛是自來發典上複雜閣上加圇的的音樂系統的一个,伊親像西國古典音樂一樣,嘛共八度音重分做十二的半音,這中間有八个基本音符: Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni Sa,佮西國古典音樂各樣的所在,是印度古典音樂是採用 純正律 (西國古典音樂是採用平均律)。

印度古典音樂原底是單旋律的,定提一段過程的旋律做基礎來進行,表現上旋律的特別釘根佇raga,若嘹拍的就釘根佇tala。