Thó-lūn:Chū-iû chú-gī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

自由主義[kái goân-sí-bé]

自由主義是一款對政治政府的思考方式,自由主義者認為自由就是四常的政府著莫去干涉人民。

自由主義者按怎想[kái goân-sí-bé]

  • 個人的自由:佇莫傷礙別人佮損蕩人的物的條件下跤,隨人攏有為(人因)家己做決定的權。
  • 受制限的政府:政府存在的主要理由是欲保護個人的自由,這表示政府的確著保護人民佮(人因)的財產。
  • 自由的市場:若無傷礙人,咱人應該會當佮任何人買賣任何物件。
  • 和平:人類無應該發動戰爭抑使用暴力。

自然法[kái goân-sí-bé]

誠濟自由主義者相信自然法 (natural law),自然法是一種思考的方式,認為逐个人攏有生存、自由佮個人所有物的權,這就表示咱應該阻擋任何人去殺害任何人,若(人因)欲去傷害別人來講,咱著無應該阻止人去做(人因)想欲做的代誌,閣咱嘛無應該佇人無允准的情形下共(人因)的物提去,自由主義者出在(人因)掠講彼就是人類正確的互相對待的方式,所以(人因)相信自然法。

經濟的自由主義[kái goân-sí-bé]

有一寡自由主義者是經濟學家,(人因)無致意佇人之間互相對待的系項,(人因)是致意欲揣出人若想愛有足濟物件,按呢人著按怎互相接接,(人因)講若人莫互相傷礙,閣莫去損蕩別人的所有物抑財產,按呢隨人攏會過了較好。

哲學[kái goân-sí-bé]

哲學家(抑思想家)咧討論自由主義的詞,(人因)定定的講著一寡人名,遮的名四常是19世紀的約翰.司徒華.密爾(John Stuart Mill)(佮耶利米‧邊沁(Jeremy Bentham),佮20世紀的以賽亞.伯林(Isaiah Berlin),若(人因)講起自由主義經濟,(人因)就可能會提起亞當.斯密司(Adam Smith),亞當.斯密司佇18世紀寫真濟關係自由市場的著作。

影響[kái goân-sí-bé]

遮的理論有影響卡爾‧馬克斯(Karl Marx)佮腓特烈‧恩格爾(Friedrich Engels),(人因)認為人若會通有(人因)食頭路的公司的這部份所有權,按呢(人因)就會閣較有生產力,這款想法號做社會主義

歐洲佮美國佇自由主義頂懸的精差[kái goân-sí-bé]

自由主義佇歐洲美國的意思並無攏相(相同)。

歐洲的自由主義[kái goân-sí-bé]

歐洲的自由主義者是右派的,(人因)較屬佇保守派,閣認為經濟自由比個人自由較重要。

美國的自由主義[kái goân-sí-bé]

美國的自由主義佮歐洲的倒反,美國的自由主義者屬佇革新派,伊認為個人的自由較重要經濟自由,佇美國的自由主義者若來佇歐洲,約其略會hông叫做社會民主主義者,總是有時陣歐洲的社會民主主義對經濟自由的際限會較盤過大多數美國自由主義者所主張的看法。

自由主義裡的非統治主義[kái goân-sí-bé]

有寡自由主義者通講是非統治主義者,(人因)掠講政府對個人的自由和自由市場威脅傷大, 所以無應該存在,(人因)認為人會當佇無政府的情況保護家己的性命佮所有物,親像買一台車抑一條電話線按呢來買著保護,遮的自由主義者號做市場非統治主義者佮非統治資本主義者。