Thó-lūn:Chhùi-khí ê hoat-io̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Tâu-phiò thong-ti-toaⁿ

Chhùi-khí ê hoat-io̍k chit-phiⁿ hông thê-miâ chiâⁿ-chò chin-chán ê bûn-chiuⁿ. Chhiáⁿ tāi-ke chò-hóe lâi tâu-phiò kap thó-lūn.

Chù-kái[kái goân-sí-bé]

Tī chù-kái (note) kap chham-khó (ref) ê pang-bô· siat-tēng hong-bīn, pài-thok ē-hiáu ê lâng tàu-saⁿ-kāng. He̍k-chiá-sī m̄-bián chù-kái kap chham-khó, thâi-tiāu tio̍h-hó? Ló·-la̍t, to-siā.--Albert 02:40, 19 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Góa iōng thêng-sek kā só·-ū ê chù-kái kái chò sin khoán ê gí-hoat (ref piau-chhiam). Ū kúi-ūi-á sit-pāi (bûn-chiuⁿ lōe-bûn ū kì-chài), tio̍h sûi-hāng kiám-cha, hoa̍t-lo̍h. A-giâu 11:32, 21 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Kám-siā a-giâu ê pang-bâng, góa chit-chūn bô sî-kan, lēng-kang chiah koh lâi chhōe tó-ūi teng-tâⁿ--khì.--59.113.104.84 13:35, 21 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

喙齒的發育[kái goân-sí-bé]

正爿下跤(對倒手爿到正手爿)第三、第二佮第一大後層的電光片,會使看見無仝階段的喙齒發育。

喙齒的發育,對胚胎細胞生長開始到發起入口腔,是複雜的過程,雖罔濟濟物種(species)有喙齒,怹喙齒的發育佮人類無啥物無siâng,若欲有康健的口腔環境,佇胎兒發育的適當階段內底,齒釉質齒本質齒骨質齒周組織著愛開始發育,囡仔齒生囝袋內底第六至第八禮拜開始形成,啊大人齒佇生囝袋的第二十禮拜開始形成。[1] 假使喙齒無佇這个時陣開始發育,怹著袂發育。

足濟研究致重佇引起發育的關鍵過程,佇第一branchial arch的組織有喙齒發育必須要的因素佇咧,這是予人廣泛接受的觀點。[2]

概要[kái goân-sí-bé]


喙齒穎芽的組織切片。
A: 齒釉質器官(enamel organ)
B: 喙齒奶頭(dental papilla)
C: 喙齒濾胞(dental follicle)

喙齒穎芽是路尾形成喙齒的一陣細胞[3]遮的細胞是對第一branchial arch外胚層(ectoderm)佮神經脊(neural crest)的 ectomesenchyme演湠來的。 [4] 喙齒穎芽會分化做三个部份:齒釉質器官(enamel organ), 喙齒奶頭 (dental papilla), 喙齒濾胞 (dental follicle).

喙齒質器官是由外口的齒釉質上皮(outer enamel epithelium)、內底的齒釉質上皮 (inner enamel epithelium), stellate reticulumstratum intermedium來組成,[5] 這寡細胞是ameloblast的起源,Ameloblast製造齒釉質佮reduced enamel epithelium,外口的齒釉質上皮佮內底的齒釉質上皮相敆的所在叫做cervical loop.[6]Cervical loop遐的細胞繼續向閣較深的組織所在生長,成做Hertwig's epithelial root sheath,伊決定煞落去喙齒齒跤的看頭。

喙齒奶頭有含會發展做[[odontoblast]的細胞,odontoblast是形成齒本質的細胞,[7] 喙齒奶頭佮內底的齒釉質上皮接接的所在會得決定後-來喙齒器官的形狀,[8] 喙齒奶頭中央的mesenchyme細胞是佮喙齒齒髓的成形有底代。

喙齒濾胞會變做三个誠重要的物件:cementoblastosteoblastfibroblast,Cementoblast產生喙齒齒跤表面的齒骨質,Osteoblast生出齒跤四爿的齒槽骨,Fibroblast發育出齒周韌帶,齒周韌帶連接齒槽骨佮齒骨質,choâⁿ共喙齒固定踮齒槽。 [9]

人類喙齒發育的時間表[kái goân-sí-bé]

下跤這寡表寫-的是人類喙齒發育的時間,[10] 囡仔齒頭起先鈣化的時間是用生囝袋內底的禮拜數目表示。

頂腔(maxillary)喙齒
囡仔齒
門齒

門齒

角齒
第一
後齻
第二
後齻
頭起先的鈣化 14 禮拜 16 禮拜 17 禮拜 15.5 禮拜 19 禮拜
齒冠大到在 1.5 月 2.5 月 9 月 6 月 11 月
齒跤大到在 1.5 冬 2 冬 3.25 冬 2.5 冬 3 冬
 下腔(mandibular)喙齒 
頭起先的鈣化 14 禮拜 16 禮拜 17 禮拜 15.5 禮拜 18 禮拜
齒冠大到在 2.5 月 3 月 9 月 5.5 月 10 月
齒跤大到在 1.5 冬 1.5 冬 3.25 冬 2.5 冬 3 冬


頂腔喙齒
大人齒
門齒

門齒

角齒
第一
小後齻
第二
小後齻
第一
大後齻
第二
大後齻
第三
大後齻
頭起先的鈣化 3–4 月 10–12 月 4–5 月 1.5–1.75 冬 2–2.25 冬 出世的時 2.5–3 冬 7–9 冬
齒冠大到在 4–5 冬 4–5 冬 6–7 冬 5–6 冬 6–7 冬 2.5–3 冬 7–8 冬 12–16 冬
齒跤大到在 10 冬 11 冬 13–15 冬 12–13 冬 12–14 冬 9–10 冬 14–16 冬 18–25 冬
 下腔喙齒  
頭起先的鈣化 3–4 月 3–4 月 4–5 月 1.5–2 月 2.25–2.5 月 出世的時 2.5–3 冬 8–10 冬
齒冠大到在 4–5 冬 4–5 冬 6–7 冬 5–6 冬 6–7 冬 2.5–3 冬 7–8 冬 12–16 冬
齒跤大到在 9 冬 10 冬 12–14 冬 12–13 冬 13–14 冬 9–10 冬 14–15 冬 18–25 冬

喙齒穎芽的發育[kái goân-sí-bé]


佇譀鏡內底會使看-見的喙齒成形的上起先一步是vestibular laminadental lamina的區別,Dental lamina連結發育的喙齒穎佮喙腔的上皮層,這个連結維持袂短的一段時間。[11]

喙齒的發育通常分做下跤幾个階段:穎芽期、帽仔期、鈴喨期佮上路尾的成熟期,喙齒發育的分期是想欲共相連紲發育的改變做分類;毋過透底誠僫決定一期發育中的喙齒是嶄然位佇佗一个坎站。[12] 著算是仝一齒發育中的喙齒,因為無仝片的組織切片的關係,使得分期的決定變成更加困難,會出現無仝分期的結果。

穎芽期[kái goân-sí-bé]

穎芽期喙齒穎芽的細胞排列猶閣誠混亂,這个階段的開始是上皮細胞增生進入齒槽骨的ectomesenchyme的時陣,[13]喙齒穎芽本身是dental lamina末端的一陣細胞。

帽仔期[kái goân-sí-bé]

帽仔期的組織切片。

佇帽仔期,喙齒穎芽的細胞才開始排列,一寡ectomesenchyme細胞停止產生細胞外的基質(extracellular substances),按呢致使怹e-kheh集集做伙,hông叫做喙齒奶頭,佇這个時陣,喙齒奶頭邊仔的細胞排列成做帽仔的形狀,叫做齒釉質器官(有人共叫做齒本質器官),閣有另外一陣ectomesenchyme 細胞相招倚近做伙,包圍佇齒釉質器官佮喙齒奶頭的箍兜,煞-落來,齒釉質器官會產生齒釉質,喙齒奶頭會產生齒本質佮齒髓,啊喙齒濾胞會產生喙齒所有的支持構造。 [14]

佇鈴喨期較早的時陣喙齒的組織切片。

鈴喨期[kái goân-sí-bé]

鈴喨期發生組織分化佮形態分化,齒釉質器官佇這時是鈴喨仔形,伊大部份的細胞生著像天星,叫做stellate reticulum. [15] 齒釉質器官箍兜的細胞所舒開做三層,齒釉質器官外口的cuboidal cell叫做外口的齒釉質上皮,[16]齒釉質佮喙齒奶頭相接的彼層細胞叫做內底的齒釉質上皮,內底的齒釉職上皮佮stellate reticulum之間彼層叫做stratum intermedium,外口的佮內底的齒釉質上皮相接的所在形成一个圓箍仔,叫做cervical loop[17]

佇這个坎站猶有發生其他的代誌,Dental lamina裂解,發育中的喙齒佮喙腔的上皮完全分開;著到喙齒發芽出-來,這兩者才閣相拄。[18]

佇鈴喨期較晏的時陣喙齒的組織切片,請注意頂懸dental lamina裂解消失。

喙齒的齒冠形骸受著內底的齒釉質上皮的形狀的影響,著是發生佇這个坎站,喙-裡所有的喙齒攏會進行仝款的這个過程;咱猶是無確定為啥物喙齒會產生各樣的齒冠形骸,好比講,門齒佮角齒,有兩个主要的假說,"'Field model'"提出理論講,喙齒發育過程中的ectomesenchyme有喙齒各樣形骸的成份,決定某一款特殊喙齒形骸的成份,好親像門齒,干焦保留佇喙腔某物所在,其他所在-的攏誠緊著消失無-去,也著是講,好比,"incisor field"有誘使喙齒發育做門齒的因素,這个field干焦集中來到門齒的區域,啊佇家己的區域著連鞭無-去,另一个主要的假說是"'clone model"',伊講,上皮安排指揮一陣ectomesenchymal cells 來產生各樣的喙齒,這陣的細胞,叫做clone, 唌拐dental lamina進行喙齒發育,致使喙齒穎芽的產生,Dental lamina踮佇這个叫做"progress zone"的所在繼續生長,遍若progress zone徙去距離第一个喙齒穎有一短-仔的所在,第二个喙齒穎仔著開始佇遐發育,這兩个假說無定著是互相掠外抵敵-的,猶未廣泛hông接受的一个看法是:這兩个假說佇無仝的時間點影響著喙齒的發育。[19]

佇這个階段,其他發生的喙齒的構造有enamel knots、enamel cords佮enamel niche[20]

發育中硬組織的組織切片,Ameloblast當咧產生齒釉質,啊odontoblast當咧產生齒本質。

齒冠期[kái goân-sí-bé]

這个時期叫做齒冠期或成熟期,硬組織親像齒釉質佮齒本質著發生佇這期,重要的細胞變化發生佇這陣,佇頂一期內底的齒釉質上皮快速大量分裂,叫做mitosis,增加喙齒穎的大小,毋過佇這期,喙齒的kā-lûn若產生了後,這个位置的mitosis著停止-落來,代先鈣化的硬組織著發生佇遮,仝這个時陣,內底的齒釉質上皮細胞的原形對cuboidal轉做columnar,遮的細胞的細胞核徙位倚近stratum intermedium,離開喙齒奶頭。[21]

喙齒的組織切片,請注意基本質的長管仔形外觀。
A: 齒釉質
B: 齒本質

喙齒奶頭倚近內底的齒釉質上皮彼層細胞突然變化,分化odontoblast,怹是產生齒本質的細胞。[22] 研究者相信,內底的齒釉質上皮若無發生變化,odontoblast著袂出現,對kā-lun的尖端附近,內底的齒釉質上皮開始變化佮odontoblast開始出現,odontoblast 分泌一種物質,organic matrix,到怹的四週圍,這種organic matrix有含形成齒本質需要的物質,Odontoblast那沉積organic matrix,那徙位去喙齒奶頭的中央,因此,佮齒釉質無siâng,齒本質是對喙齒的較外口向內底沓沓仔一層閣一層來形成,Odontoblast沿那徙對中央,沿那共細胞質的chhun-tn̂g (odontoblastic process)留佇尻川後,佇顯微鏡所看著的這種獨特長管仔形的齒本質外款,是齒本質踮遮的chhun-tn̂g四箍兜沉積產生的結果。[23] 齒本質開始產生了後,內底的齒釉質上皮細胞嘛開始分泌organic matrix,遮的matrix連鞭鈣化成做喙齒的齒釉質,齒本質外口是ameloblast,ameloblast製造齒釉質;因此,齒釉質是往外口一層一層加添佇發育的喙齒外表面。

硬組織的產生[kái goân-sí-bé]

發育中的喙齒的切片

齒釉質[kái goân-sí-bé]

請看Amelogenesis彼篇文章

齒釉質得產生叫做amelogenesis,發生佇喙齒發育的齒冠期, 排替引chhōa (reciprocal induction)說明齒本質的產生佮齒釉質的產生之間的關係;齒本質定著著愛代先齒釉質產生,齒釉質的產生分做兩个階段:分泌時期佮成熟時期,[24]分泌時期卵白質佮organic matrix產生部份鈣化的齒釉質;成熟時期完成齒釉質的鈣化。

佇分泌時期,ameloblast釋放出齒釉質卵白質,這構成齒釉質的,煞-落來,佇酵素alkaline phosphatase的作用之下,部份鈣化,[25] 這个鈣化組織的出現,大約是胎孕的第三或第四個月遐,是齒釉質佇身體的頭一改出現,Ameloblast佇喙齒kā-lun的所在開始沉積齒釉質,齒釉質對喙齒中央向外口繼續沉積產生。

佇成熟時期,ameloblast共用佇齒釉質形成的一寡物質對齒釉質紮-出來,因此,ameloblast的功能對齒釉質生產、轉換做運輸物質,佇這个時期被ameloblast運輸掉的物質是卵白質,自按呢來完成鈣化,有關係的卵白質是amelogeninameloblastinenamelintuftelin[26]到這个時期的上尾仔,齒釉質的鈣化才結束。

齒本質[kái goân-sí-bé]

請看Dentinogenesis這篇文章

齒本質的產生叫做dentinogenesis,是佇喙齒發育齒冠期上代先會使確認的特徵,齒本質的產生定著愛代先齒釉質的產生,無仝坎站產生無仝的齒本質: mantle dentin、primary dentin、secondary dentin佮tertiary dentin。

Odontoblast,產生齒本質的細胞,是對喙齒奶頭的細胞分化來的,怹踮內底的齒釉質上皮遐開始分泌organic matrix,上接近尾-仔kā-lun欲出現的所在上早分泌,Organic matrix有含粗大直徑的膠原纖維(直徑 0.1-0.2 μm),[27] Odontoblast開始向喙齒中央移徙,跤脊後遺留叫做odontoblast process的chhun-tn̂g,[28]這odontoblast process引起hydroxyapatite晶體的分泌佮機質的鈣化,這搭的鈣化叫做mantle齒本質,大約150 μm 厚。[29]

Mantle齒本質是對喙齒奶頭原底的基質遐產生的,原先齒本質(primary dentin)的產生過程著佮mantle齒本質的無仝,Odontoblast的體形變大,相(甲夾)做伙,會當利用提來鈣化的細胞原物質減少,改由自身產生製造,另外,漢草較大的odontoblast的膠原卵白(collagen)分泌量變少,使得出現排列更加密實的heterogenous neucleation的鈣化,其他的物質,好比lipidphosphoproteinphospholipid嘛有分泌,[30] 二次齒本質(secondary dentin)是齒跤成形了後才產生的,伊產生的速度較慢,伊產生的速度嘛無一致,接近齒冠的所在產生的速度較緊,[31] 伊的產生是規世人-的,所以年歲愈大的人齒髓腔愈細。 [32] 三次齒本質(tertiary dentin),閣叫做修復性齒本質(reparative dentin),是受著刺激,親像磨損 (attrition)或蛀齒,來產生的。[33]

齒跤的橫切片,請注意通光,無細胞的齒骨質。
A: 齒本質
B: 齒骨質

齒骨質[kái goân-sí-bé]

齒骨質的形成叫做cementogenesis,發生佇喙齒發育的較落尾,Cementoblast是負責產生齒骨質的細胞,有兩種齒本質:有細胞的佮無細胞的。[34]

無細胞齒骨質代先產生,Cementoblast是對喙齒濾胞細胞分化出來的,Cementoblast分泌iù-si的膠原卵白纖維,這纖維以90度的角度插佇齒跤表面,然後cementoblast開始徙離開齒跤,閣製造較濟的膠原蛋白來加長佮加粗纖維,非膠原卵白的卵白質,親像bone sialoproteinosteocalcin嘛有分泌,[35]無細胞齒骨質含有卵白質佮纖維基質,齒骨質那鈣化,cementoblast那徙離開齒骨質,啊插佇齒跤表面的纖維最後佮齒周韌帶結合做伙。

有細胞的齒骨質佇喙齒發育煞鼓佮喙齒參tùi-kiuⁿ (opposite arch) 喙齒相拄著才開始產生,[36] 這款齒骨質蜷纏佇齒周韌帶的纖維邊仔來產生,製造有細胞齒骨質的cementoblast最後被家己製造的齒骨質包圍起來。

製造有細胞齒骨質的cementoblast佮製作無細胞齒骨質的cementoblast的來源無仝,主要的理論認為,製造有細胞齒骨質的細胞來自附近的骨頭,製造無細胞齒骨質的細胞來自喙齒濾胞。[37] 孤一支齒跤的喙齒siâng-chāi無有細胞的齒骨質。[38]小後齻大後齻,有細胞齒骨質干焦分布佇齒跤末端佮齒跤分叉的所在。

當欲發牙入口腔喙齒的組織切片。
A: 喙齒
B: 齒齦
C: 骨頭
D: 齒周韌帶

齒周組織的形成[kái goân-sí-bé]


齒周組織,是喙齒著支持構造,包括有齒骨質、齒周韌帶、齒齦齒槽骨,這內底干焦齒骨質是喙齒的一部份,齒槽骨共喙齒齒跤包起來形成齒槽(socket),提供接載的功能,齒周韌帶連接齒槽骨到齒骨質,啊齒齦包覆佇齒槽骨的外口。

齒周韌帶[kái goân-sí-bé]

對喙齒濾胞來的細胞產生齒周韌帶(PDL),囡仔齒佮大人齒的齒周韌帶發生的過程無仝,無仝動物物種的韌帶發生嘛無仝。[39] 對喙齒濾胞來的韌帶fibroblast製造齒周韌帶,這寡fibroblast所分泌的膠原卵白,佮附近的齒槽骨佮齒骨質的纖維相敆做伙。[40]佇喙齒發牙的過程中,這種交互作用產生一種attachmentOcclusion,喙齒的排列佮喙齒按怎參tùi-kiuⁿ喙齒接接,繼續影響齒周韌帶的形成,齒周韌帶陸續產生,按照行向的無仝,會使分做幾組;坦平的、坦斜的、佮蜷踅的。[41]

齒槽骨[kái goân-sí-bé]

當齒跤佮齒骨質開始產生,齒槽骨嘛開始發育,身軀產生骨頭的細胞叫做osteoblast,產生齒槽骨的osteoblast是對喙齒濾胞來的。 [42] 佮身軀其他骨頭相siâng,齒槽骨嘛會modify,Osteoblast產生骨頭,啊osteoclast煞破壞骨頭,尤其是喙齒受著力量的時,[43] 這種破壞吸收骨頭的情形會發生佇喙齒撨正的過程中,喙齒欲徙振動的hong-siòng的骨頭受著壓縮 (compression),彼搭的osteoclast會較濟,結果骨頭吸收,顛倒反的時,喙齒欲遠離的彼爿,因為齒周韌帶的搝力,受著tension、osteblast的數目增加,結果骨頭來形成。

齒齦[kái goân-sí-bé]

齒齦佮喙齒相接接的所在叫做喙齒齒齦接接(dentogingival junction)。這个接接有三个上皮種類:齒齦上皮齒齦溝上皮接接上皮 (gingival, sulcular, and junctional epithelium),這三種的上皮是對一陣叫做epithelial cuff的細胞,圍佇喙齒佮喙腔之間來的。 [44]

有關齒齦產生的代誌猶未完全了解,毋過,咱攏知影hemidesmosomes形成佇接接上皮佮喙齒之間,是負責primary epithelial attachment的重要角色。 [45]

參考資料[kái goân-sí-bé]

 1. A. R. Ten Cate, Oral Histology: Development, Structure, and Function, 5th ed. (Saint Louis: Mosby-Year Book, 1998), p. 95.
 2. Cate, Oral Histology, p. 81.
 3. University of Texas Medical Branch.
 4. Cate, Oral Histology, p. 102.
 5. University of Texas Medical Branch.
 6. Cate, Oral Histology, p. 86.
 7. University of Texas Medical Branch.
 8. Cate, Oral Histology, p. 86 and 102.
 9. Ross, Michael H., Gordon I. Kaye, and Wojciech Pawlina. "Histology: a text and atlas." 4th ed, p. 453.
 10. Ash & Nelson, Wheeler's Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion, pp. 32, 45, and 53.
 11. University of Southern California School of Dentistry, The Bell Stage: Image 26 found here.
 12. Cate, Oral Histology, p. 81.
 13. Cate, Oral Histology, p. 82.
 14. Cate, Oral Histology, p. 84.
 15. Cate, Oral Histology, p. 84.
 16. University of Texas Medical Branch.
 17. University of Southern California School of Dentistry, The Bell Stage: Image 30 found here.
 18. Cate, Oral Histology, p. 87.
 19. Cate, Oral Histology, p. 89.
 20. Cate, Oral Histology, p. 86.
 21. Cate, Oral Histology, p. 95.
 22. Ross, Kaye, and Pawlina, Histologoy: a text and atlas, p. 444.
 23. Cate, Oral Histology, p. 95.
 24. Cate, Oral Histology, p. 197.
 25. Ross, Kaye, and Pawlina, Histology: Text and Atlas, p. 445.
 26. Ross, Kaye, and Pawlina, Histology: Text and Atlas, p. 447.
 27. Cate, Oral Histology, p. 136.
 28. Cate, Oral Histology, p. 95.
 29. Cate, Oral Histology, p. 138.
 30. Cate, Oral Histology, p. 139.
 31. Summitt, Fundamentals of Operative Dentistry, p. 13.
 32. Cate, Oral Histology, p. 128.
 33. Summitt, Fundamentals of Operative Dentistry, p. 183.
 34. Johnson, Biology of the Human Dentition, p. 183.
 35. Cate, Oral Histology, p. 236.
 36. Cate, Oral Histology, p. 241.
 37. Cate, Oral Histology, pp. 241 and 243.
 38. Cate, Oral Histology, p. 241.
 39. Cate, Oral Histology, p. 245.
 40. Ross, Kaye, and Pawlina, Histology: Text and Atlas, p. 453.
 41. Cate, Oral Histology, p. 245.
 42. Cate, Oral Histology, p. 244.
 43. Ross, Kaye, and Pawlina, Histology: Text and Atlas, p. 452.
 44. Cate, Oral Histology, pp. 247 and 248.
 45. Cate, Oral Histology, p. 248.